ODM: Breaking News-Prof. Hisqeel ABO, KFOfi Aktiivistoonni Iccitaan Bilxiginnaaf Mallatteessan jedhe

ODM: Breaking News-Prof. Hisqeel ABO, KFOfi Aktiivistoonni Iccitaan Bilxiginnaaf Mallatteessan jedhe

Professar #IzqeelGabbisaa Oslotti Kabaja Ayyaana WBO iratti argamuun Oromoon fi Qabsaa’oonni Oromoo gara fulduraatti waan gochuu qaban sadii akeekaniiru.

1. Abbaa Biyyummaa faarfata malee hiika isaa sirritti waan hubate hin fakkatu. Kanaaf Hiree Murteeffannaa isaa akka haaraatti gaafachuu qaba.

2. Oromoon Diina isaa baruu qaba. Diinni isaa Wayyaanee kaleessaa utuu hin ta’iin Nafxanyoota Sirna Minilik faarsan dheengaaddaa fi har’adha.

3. Oromoon fira isaa fi maatii qabsoo isaa deggaran baruu qaba. Isaan kun Oromoo caalaatti warra hiree isaanii murteeffachuu barbaadantu jira.isaan kana faana hojjechuu qaba.
Fkn Qimaant irraaa ka’ee Gimuz,Gaambellaa,Koonsoo,Sidaamaa,Sumaalee,Affaar,Aga’oo,Tigraay….

Jechuun xiinxala duraan gochaa turan fi Tarsiimoon duraan gaggeeffamaa tures qeeqaniiru. Keessumaa Activistoonni Oromoo gaaffii Oromoo waa’ee Hiree murteeffannaa saba Oromoo kaasuu sodaatu.sababni isaa Habashaatu naha jedhanii Gaaffii saba kanaa dhoksu.kun immoo akka Oromoon gaaffii isaa Abbaa Biyyummaa dagatu taasisa.waan guddaa gaafachuu irra waan xixinnaa irra oolun Oromoo miidha malee hin fayyadu.

Daangaa Oromoo amma jiru Qabsaa’oota Oromootu falmee argamsiise malee Oromoon qooda hin fudhanne.kana booda akkuma Uumata Sidaamaa Oromoon gaaffii Hiree Murteeffannaa ofumaa gaafachuu qaba.waan alagaan namaaf kennu gaafa barbaadan namarraa fuudhu abdatanii taa’uun hin ta’u. Sabni Oromoo gaaffii fi fedhii isaa ifatti falmachuu fi gaafachuu qaba.
Gaaffiin Uummata Oromoo si’achi waan irra dibanii darban utuu hin ta’iin Hiree Murteeffannaa gaafachuu ta’uu qaba.

Dhaabonni Oromoo baayyeen ABO irraa fagaatu,hin baqatu.sababni isaa ABOn waraanatti amana,Waraana jaallata jedhanii irraa baqatu.
Mootummaanis ABO balleessuu daggala guba,nama hidha,uummata ajjeesa…
Haasaa isaanii hin xumurre ammayyuu Osloo irraa haasaa gochaa jiru Pro.#Izqeel dhaggeeffadhaa.
Dave Abdiwaaq

Viidiyoo kanaa gadii dhaggeeffadhaa!!!

Prof. Hisqeel Gabbisaa, ABO, KFO, Bilxiginnaafi aktiivistoota Oromoo, qileefi hallayyaatti gadinaqeera. Mee waan inni jedhe hunda Viidiyoo kanaa gadiirraa dhaggeeffadhaam!. Akka waajjira #Taajjabbiitti Viidiyoocha %100 fudhanneerraaf. Atoo? Dubbii jabaa!!!


ODM~Prof.Hisqeel Gabbisaa, ABO, KFO, Aktiivistootaafi Mootummaa Qileetti Gadi Daakeera~Must Watch !!


ODM~Iccitii Qabatamaan Lixa Oromiyaati Waraabame~Breaking News~Ajjeechaa~Gudeeddii-2020

Keekiyyaa Lammesaa **Haleelii Eegi Ofirraa** New 🎶Oromo 🎶Music 2020

New 2020 Ethiopian Oromoo Tulluu Taddasaa (Hin Bariine) Oromiffa Music – Official video clip TULUU

Geerarsa Umar Suleeyman qalbiin dhageeffadhaa!!