Oditara Muummee Federaalaa: Ragaan guutuu osoo hin dhihaatin Birriin biiliyoona 1.4 ol baasii ta’eera

Oditara Muummee Federaalaa: Ragaan guutuu osoo hin dhihaatin Birriin biiliyoona 1.4 ol baasii ta’eera

Itti himi; Wayyaanee jalatti guddatanii; Wayyaanee otuu balaaleffatanii akkuma wayyaanee gochaa jiru.

Odiitara Muummee Federaalaa Obbo Gammachuu Dubbisoo

(bbcafaanoromoo)–Oditarri muummee federaalaa Obbo Gammachuu Dubbisoo ragaan guutuu osoo hin dhihaatin qarshiin biiliyoonni 1.4 caalaa baasii ta’u himan.

Qondaalli baasiifi ragaa dhihaatu walbira qabuun qoratan kuni guyyaa har’aa mana maree bakka bu’oota ummataatti argamuun gabaasa dhiheessaniini kana kan jedhan.

Akka gabaasichaatti, Ministeera Dhimma Alaatti hanqinni qarshii 810,060, Yunivarsiitii Samaraa qarshii 123, 599 akkasumas Yunivarsiitii Jigjigaatti hanqinni 27,173 dhalachu isaa ibsaniiru.

Kunis, walumaa gala 960,832 ni ta’a.

Waajjira Galiwwaniifi Gumurukaa irraas hanqinni argamu hubachisaniiru.

Dabalataanis, akkaataan qabiinsa qarshiifi herreega baankii waajjiraaleen 14 fi waajjiraaleen damee 14’tti rakkoo akka qabu oditarri muummee himaniiru.

Waajjiraalee 129 keessattis herreegni qarshii 4,252,562,207 akka hin buune ibsameera.

Kanneen keessaa Yunivarsiitii Finfinnee, Yunivarsiitii Maqalee, Odeeffannoo Tika Biyyaalessaafi kaan keessa jiru.

Waajjiraalee galii sassaabamu hin sassaabanin hafan, caal baasii malee bittaan raawwachuu, akkasumas bittaan adeemsa hin hordofne raawwatu ibsaniiru.

Ministeera Barnootaa, Boordii Filannoo Biyyaalessaa akkasumas kaan dambiifi adeemsa osoo hin hordofin kaffaltii raawwachuu isaanii Obbo Gammachuun kan ibsan yoo ta’u, walumaa gala waajjiraalee 77fi dameewwan torba keessatti qarshiin 145,676,300 dambiifi qajeelfama osoo hin eegin raawwateera.