Odeessa! Qeerroo Intelligence Group!

Odeessa: Qeerroo Intelligence Group

Loltootni Faransaay armaan dura sakatta’insa WBOf wiirtuu leenjii loltuu Huursoo qubatanii operation gaggeeffamu duuba turan falmattootni haqaa, WBOn mirga isaaf hidhatee jiraachuu fi garbummaan hammaannaan hidhachuuf akka dirqame dhugaa bahuun Itoophiyaa gadhiisanii biyya isaaniitti deebi’aniiru. Mootummaa biyya isaaniifis gabaasaa walfakkaataa kennuun isaanii barameera. Loltootni Raashiyaa wiirtuu leenjii Bilaattee keessa akka jiranii fi oomisha carallaa(Rays) irratti walii galtee akka mallatteessanii jiran ni beekama. Carallaan kun namoota barbaadananitti fageenyaa itti gadhiisuun ajjeesuuf kan fayyadu seeea addunyaa birattis dhorkaa dha. Maal irra akka gahamu jala buuna.
WBOn haa waaru❗
Qeerroo Intelligence Group

#Warri Hafnes Jirraa!
#Warri Hin Hafnes Jirraa!
#Hundi Keenyaa Hujii Irra Jirra!
#Bakka Jirrutti ammoo Jiraachaatuma Jirra!
Yaadannoodhumaafi, Iddoon Jiraataa turre kun ammoo Bosona Riraa(Rira Forest) ti.