Odeeffannooon hanga ammaa poolisiin du’a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa irratti qabu maali?

Odeeffannooon hanga ammaa poolisiin du’a barattoota Yunivarsiitii Adaamaa irratti qabu maali?

Sababa du’a barattoota Yunivarsiitii Saayinsiifi Teekinooloojii Adaamaa baruuf poolisiin qorannoo taasisaa akka jiru beeksise.

(bbc)—”Sababa du’aniif reeffi barattoota sadanuu gara hospitaala Phaawuloositti ergameera,” jechuun Hogganaan Qajeelcha Poolisii magaalaa Adaamaa Komaandar Darajjee Mul’ataa BBC’tti himaniiru.

Barattoonni sadii guyyaa afur dura dormiidhaa bahuu isaanii odeeffannoon qaba kan jedhu poolisiin, boodarra kuusaa bishaanii yunivarsiitichi haaoromsee itti fayyadamu keessaa gaafa jalqabaa odeeffannoo poolisii bira dhaqqabeen reeffi barataa tokko argame.

Guyyaa lammataas haaluma wal fakkaatuun bishaanichuma keessaa reeffi barattoota lamaa argame jechuun himu.

Odeeffannoo hanga ammaa poolisiin qabuun ”barattoonni waliin bahuu isaaniifi magaalaa turuu isaaniiti. Magaalaa keessa eessa turan kan jedhu qulqullaa’aa jira,” Jedhaniiru.

”Mallattoon adda ta’e isaan irratti argame hinjiru. Lama uffata isaanii waliin jiru, tokko sirumaa qullaadha. Barattoonni sadanuu barattoota waggaa 4ffaati. Hiriyoota, adda hin bahani.”

Akka poolisiin jedhutti barattoonni kuni Asallaa, Finfinneefi Baahirdaariiti dhufan.

Barattoonni ajjeefamaniiru jedhanii namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti barreessanis wanti mirkanaa’ee hin jiru, qorannoorra jira jedhaniiru. ”Qorannoo keenya waliin, isa hospitaalaa dhufu waliin ifa taha,” jechuun himan.

Lafi bishaanii suni balaan biraallee akka hin mudane ”dallaadhaan akka marfamu hoggantoota yunivarsiitii waliin dubbanneerra,” kan jedhan Komaandar Darajjeen, badiin biraa akka hin dhalanneef bakka bishaanii sana Poolisiinis eegaa jiraachuu himaniiru.

Miidiyaa hawaasumma garaagaraa irrati wanta barreeffamu dhugaadha jedhani fudhachuurra, akka poolisiitti wanta mudate adda baafnee ummataaf ifa waan goonuuf obsaan nu eegaa jechuun dhaamaniiru.