Odeeffannoo Oromiyaa -Lola WBO fi waraana mootummaa gidduutti deemaa jiru irratti Humni Addaa “loluu dide” jechuun gamaggamni taa’ame.

-Lola WBO fi waraana mootummaa gidduutti deemaa jiru irratti Humni Addaa “loluu dide” jechuun gamaggamni taa’ame.
 
Gamaggama kanarrattis dabballoonni maqaa “Koreen Nageenyaa Oromiyaa” jedhuun MM Abiyyi Ahimad hogganu kan hirmaatan yoo tahu, “Poolisiin Humna Addaa baasii guddaadhaan leenjisne ergama fudhatee wareegamuu/ du’uu hin barbaadu” jechuun komatanii jiran.
Kanaafuu, kana booda humna Addaa kana waraaana Federaalaa saboota biroo irraa filatamanfi poolisii federaala wajjiin bobbaasuu qabna kan jedhame yoo tahu kunis muufannaa sirnicha
keesatti uumera.
 
Gama biraatiin Wal-dhibdeen dabballota PP Oromiyaa keessatti uumamee ture babal’atee yeroo ammaa sadarkaa matta’aa kennuun wal ariisisuu irra gahee jira. Bifuma kanaan tibba kana sadarkaa Federaalaa, waajjira PP damee Oromiyaa , Komishinii Poolisii fi fi Kaabinee mootummaa Naannoo keessaa nammoonni hedduun ari’amanii jiran. Namoota ari’aman kanneen FSMn muraasa maqaa kan argate yoo tahu, odeeffannoo guutuu waliin dhiyootti kan dhiyeessinu taha.