Odeeffannoo Dharaa HD ABO Ilaalchisee Facaafamaa Jiru Irratti Ibsa ABO

Odeeffannoo Dharaa HD ABO Ilaalchisee Facaafamaa Jiru Irratti Ibsa ABO

Hagayya 16,2020

Wayta rakkoo seeraa fi sirna dhaabaa ilaallatu ABO keessatti dhalate Koreen Naamusaa fi Tohannoo (KNT) qorataa fi ilaalaa jirutti fi miseensas tahe hogganni dhaabaa fi qaamni kamiyyuu walgahii fi ibsa bifa kamiituu laatuu irraa dhaabbatanii murtii KNT akka eegan beeksisetti sochiin akeekkachiisa kana faallessuu hedduun tahaa jira.

Kanneen keessaa tokko afaanfajjiin miseensota sochii seeraa fi heera dhaabaa kabajuu didanii fi Miidiyaalee Oromoo fi ABOf ilaalcha farrummaa qabaniin, akkasumas odeessa sobaa itti kennameen sobamaniin Hayyudureen ABO hojii irraa rarraafamani jedhamee kan naanneffamaa jiru, kan murtii KNT cabsee fi seeraan alaa ta’uu beeksifna.

Miseensonni fi deeggartoonni dhaabaa, ummanni keenya akkasumas ummatootni Itophiyaa fi hawaasni addunyaa odeessa dharaa kanaan akka hin dagamne hubachiisna. Kanuma waliin miidiyaaleen hundi seera jiruu fi naamusa ogummaa tiksuun odeessa dharaa qaama adda addaarraa isaaniif kennamu facaasuun burjaajii uumuurraa akka of qusatan gorsina .

Injifannoo Ummata Bal’aaf!
Adda Bilisummaa Oromoo
Hagayya16, 2020