OBS Dookumantarii seenaa Obbo Dinquu Dayyaasaa Dh.Yaa’ii Gullalleetiin qophaa’e daawwadhaa.

OBS Dookumantarii seenaa Obbo Dinquu Daysaa Dh.Yaa’ii Gullalleetiin qophaa’e daawwadhaa.