OBN LAMMAA MAGARSAA NOV 6-2018 LAAMMAA MAGARSAA

OBN LAMMAA MAGARSAA NOV 6/2018 LAAMMAA MAGARSAA


Oromo Music : Kadiijjaa Haajjii (Tank You Qeerroo) – New Ethiopian Music 2018(Official Video)


Badhaatu Abbuu (Jajjabee) – New Ethiopian Oromo Music 2018(Official Video)


Nimoonaa Tsaggaayee (Gaashuu) : Dafii nu Qaqqaarmadhuu ** new oromo music 2018 ** by Gadaa Studio

Fayyisaa Hayiluu : Nan Ximbirirsa ** new oromo music 2018 by Raya Studio


Waan Uummanni Oromoo Hubachuu Qabu. 
Haasaa Ob Lammaa Magarsaan kaleessa media irratti Dubbate, Jalqabaa amma dhumaati haasa’ee hordofaa turre,akka Waan Ob.Lammaa Magarsaan, ” WBO’n hiikkachuu hin qabu! ” Jedhee miidiyaaf ibsa kenneetti; Dabballoonni OPDO Uummata Oromoo irratti afaan faajji uumuuf Waan sobaa social media irra facaasaa oolan.Dhugaan jiru Dhaabni siyaasaa Oromoo bakka bu’ee jiru kamiyyuu Kan hidhannoo qabu hiikkachuu qaba. Kana Jechuun ABO/WBO dabalate jechuudha.Garuu akka uummataati uummanni Oromo akka dhuunfaati meeshaa qabu haa hiikkatu hin jenne jedhan.Kanaaf dubbiin kun Qola dubbii qabdi ykn Sookoo fi Soorgoo fakkaati.Ergaan himichaa Uummanni Oromo akka sabaatti meeshaa qabu haa hiikkatu jechaa hin jiru,Kan nuti jenne dhaabni siyaasaa hidhannoo qabu haa hiikkatu jenne malee uummataan meeshaa dhuunfaatti qabdan Mootummaaf galii godhaa ykn hiikkadhaatii mootummaaf galii godhaatii afaan keessan qabadhaa tahaa jechaa hin jiru jedhan.Kanaaf dubbii dhugaan jiru WBO hiikkachiisuuf karoora guutuu qabaachuun OPDO murta’aa dha.Mee dubbii kana xiinxalaa ilaalaa Qonnaan bulaan Oromoo meeshaa waraanaa eessaa fuudhe?Uummanni Oromoo utuu meeshaa Waraanaa qabaatee maaf diinni daangaa isaa sarbee, #Sumaalee fi #Gumuziin ajjeeffama ree? Ammas mee dubbii kana irra deebi’aa ilaalaa.

Uummata Oromoo irraa meeshaa maalii hiikuu? Oromoon akka sabaatti silayyuu hiikachiifamee jira.Jarri kun Uummata keenyati Qoosaa jiru mee dhugaa rabbi sabni Oromo meeshaa qaba? Haata’u malee uummanni keenyaa Gabrummaa waggaa151 oliif Jalatti kufee jiru Jalaa ofiisaa baasuuf Dhoksaan “maandheen wal ijaaree” Humna WBO ijaarratee jiraachuun isaa beekamaadha. kanaaf iccitiin jiru Maree amma deemaamaa jiruun kanaan WBO’n akka hiikkatu murteessuuf deemaa jirti.Duubbiin har’a Dabballooni opdo oduu sobaan Uummata Oromoon yoom hidhannoo haa hiikkatan jenne

jechuun #Soba #Adii Media irra facaasaa oolan. Kanaaf Uummanni Oromoo akkuma kaleessa WBO isaa hidhachiifatee jirutti Lola WBO irratti banamu hunda waliin Falmii gochuuf qophi xumuree jira.Ammas OPDOn tooftaa cimaa kanaan WBO hiikkachiisuuf Kallatti cimaa qabdi waan waan taheef Duulaa karaa kamiinu WBO fi Oromooti banamu dura dhaabbachuu qabna.Kanaaf rakkoo gama hidhannoon jiru akkuma Waadaati hoggansaABO/ WBO waliin waliif galamee jiruti xumura argachuu qaba.Garuu opdon yaada jiru Moggaatti dhiisuun Jaarsummaa fi Aaraara fakkeessuun WBO hiikkachiisuuf kallatti qabatamee itti adeema jiru.Kanaaf Opdo’n yoo kana milkaa’uu dhabde lola banuuf qophi xumurtee jirti.Kanaaf Humni WBO waraana wayyaanee ofirraa deebisuuf qophi jiru hunda xumuree afamusi qabatee ajeja eegaa jira.Uummannis Sagalee eegaa jira waan taheef Qabsicha WBO irraa aanuuf qophiidha.
Adem Misoma
Shira TPLFn 1995 Baha oromiyaa Harargeerraa Mallas Zeenaawwiin godaansifamanii lixa oromiyaa qubsiifaman.

Arras faayidaa siyaasaa barbaaduufi WBO uummata jibbisiisuuf jecha shira ODPtiin Maqaa shiftaa Gumuz jedhuun buqqaafamanii Magaalaa Naqamtee keessatti daandiirra ciisanii beela’aa jiru.

Mootummaan uummata qulqulluu hiraarsuun faayidaa siyaasaa barbaaduu nurraa haadhabu jechaa waan qabnuun oromoon bira haadhabbannu.

Qeerrooif hawwaasni magaalaa Naqqamtee amma danda’u birmachaafii jira.

Ormoon baha oromiyaa jirtanis ilmaan waliin dhalattanii shiraan walirraa fagattan.akkasumas oromoon bakkoota hunda jirtan oromoota baharraa lixatti.
Lixarraa daandii walakkaatti rakkachaa jiraniif birmadhaa

Chali Ensermu Beyene

1 Comment

 1. Of galateeffachuu dura mee qabsoo ummatni Oromoo ilmaan isaa itti gabbaree asiin gahe kana laga tokko ceesisaa! Gaafa sana qoma dhiibdanii yoo dhaadattan harka isinii dhoofna. Kan isin hanga hardhaa hojjenne jettan, isa waggoota 27 guutuu balleessitan qajeelchuu yaaltan/dirqamtan malee jijjiirama hin fidne.

  Atattamaan kan gochuu qabdan: Paartii fi mootummaa addaan fohuu! (Separation of party and state). Paartiin (ODP/OPDO) biyya bulcha malee ofiif biyya miti. Hanga hardhaa garuu caasaan mootummaa fi caasaan OPDO addaan hin jiru. Miindaa mootummaan ummata irraa gibira funaanee kafaluu fi wajjira qabeenya ummataatiin ijaarame keessatti hojii paartii gaggeefataa turtan, ammas itti jirtu. Isinis akkuma mormitoota polotikaa kaan, ofiif wajjira kireeffadhaatii, qabeenya paartii keessan qofa irraa baasii keessan dandahaa. Namichi taayitaa mootummaa irra jiru, nama beekumsa fi dandeetti isaan qofa ramadamu, kan ummata biyyichaa mara kamiifuu osoo hin baabsiin wal qixa tajaajiluu ta’uu qaba. Seerri dimookrasii biyyoota biraatti beekamu akka kanatti hojjeta. Biyya dimokratessina jechaa sirna komunistiitiin biyya gaggeessaa jirtu.

  Lammaffa: Akkuma maqaa keessanii yoo dhuguma ummata Oromoof dhaabattu tahe, federaalummaan dhugaa akka gad dhaabatu qabsaawaa, heera fooyyessaa, hojiitti hiikaa! Hunda dura, lafti Oromoo qabeenya irra fi keessa jiru mara waliin kan mootummaa osoo hin taane kan ummataa ti. Kana seeraan mirkaneessaa. Akkas taanaan, Kan karaa halle dhufee ango mootummaa biyyoolessaa qabate hunduu lafa fi qabeenya Oromoo saamee saamsisuu hin dandahu.

  Sadaffaa: Humni waraanaa, poolisii fi kan Nagaa hunduu gaafatamni isaanii biyyaaf fi ummataaf malee paartii tokkoof miti! Humnoota kana ashkara godhachuu dhiisaa! Caasaa mootummaas abdattanii qaamolee kaan hacuucuu dhiisaatii jaarmoolee politika Oromoo hafan waliin dirree wal qixaa irratti wal dorgomaa!

  Qaamota halagaa bira gortanii haajaa fi dantaa Oromoo irratti dhiibbaa gochuu lagattaanii, wanna Oromoo ilaalu irratti jaarmaayaalee Oromoo hafan wallin akka garsuu tokkootti dhaabadhaa! Ormi kan yaadu fi yaaddahuufiif hedduu qaba!

  Amaaf na gahe!

Comments are closed.