Site icon Kichuu

OPDOn baka 2 qoodamte! Sababiin qoodinsa kanas dhaabilee siyaasa Oromoo biyya galaniif kan

Obboo Lammaa Waliin

Oduu qabatamaa!(Addunyaa Angaasuutu balballoomse)

OPDOn baka 2 qoodamte! Sababiin qoodinsa kanas dhaabilee siyaasa Oromoo biyya galaniif kan maree marsaa 2ffaaf qophiiti jiran ABOdha jedhameera aka keesaa beekton qofti otuu hin ta’iin namoota qoodinsa kana keessaati hirmaatan keessaa Oduun nuqaqabeti!
Keessaattu gartuun yaada Dr Abiyyin deegaruun nageenyaaf fuulduree Oromoo abdii itti horuuf ABO dirqama biyya galu qaba kanas warreegama gama mootummaan barbaachisu kafaluu qabna kan jedhu ejennoo isaa kan deegaran yoo ta’uu kaan immoo haala amma jiruun ABO yoo biyyati galchine miseensa keenya dabalatee ummaani nuharkaa baha ,qulaati hafna kan jedhudha!kanaaf yeroo kanati dhaabilee kara nagaan qabsaa’uuf biyya galanif Aktivistoota bebeekamoo qeerroon harka isaanii jiru waan nuwaliin jiraniif isaan kana qabanee Oromiyaa tasgabeesinee hegeree dhaaba keenyaa mirkaneesuu dandeenya. Yaada jedhuun waldhaban jedha Oduun hirmaatota waltajii kanarati argaman irraa argame akka ibsuti. Walga’iin kunis waltajii cafee sababeefachuun karayuu Resort keessaati guyyaa lamaf kan gageefameedha!

Gartuun yaada Dr Abiyyin deegaran dhaabileen amma biyya galan kun ajandaas miseensas hinqaban wara hinaafaan guutamanidha kalatii siyaasa ifa ta’e hin።qaban xiqoo ishee wara ODF wayya isaan Mootummaalee yoo gorsan bilchaatoodha jechuun yaada isaanii ibsatu. Kanaaf ABO irrati duulura ofti qabuun bu’aan isaa dhaaba keenyaaf Ummaata yeroo nuukene kanaf hedduu murteessaadha jedhu waraani ABO yoo fedhes miseensa Poolisii Oromiyaa gochuun akka Ummaata isaa tajaajilu ykn kan fedhii hin qabnemoo fedhu jireenya isaa gageefachaa dabalee siyaasa ABO ta’ee jiraachuu Danda’aa yaani jedhu bal’inaan ka’eera waltajii kanarati! iti aansunis ABO biyyati aka galu yoo daandii mijeesinee dhaabni keenyaayyuu Ummaatan jibame nuyiif kabaja malee salphina miti yaani jedhamus akka falmiiti dhiyaateera! ABO sagantaa siyaasa isaa irraa deebi’ee yoo sireefates qoodinsa taayitaa Naannoo haanga federaalaa gochuun waliiti makamnee maqaaf Alaabaa Ummaani fedhuun Ummaata kanaaf jira jenee akka sabaati irree cimsanee qomoo dhiibanee qabsaa’uu qabnas jedhameera marii saatii bal’aa fudhate kanarati maqabaleesif tutuqaan nuti humnoota biyya galaniif aktivistoota harka keenyaati galchane jenee goonu kunis gara dhaaba keenya baleessuti nugeessa malee bu’aan isaa nuti hinmul’atu jedhameera !!yeroof garuu gartuun Obboo Lammaaf Addisu Aragaan durfamu waan injifate fakkaata waltajichi waliti dhaadachuun kan xumuramedha!haaluma kanaan Gartuu Obboo Lammaa waliin hiriiran!
1 Addisuu Aragaa
2Milkeessaa Miidhagaa
3Adaanech Abeebee
4 Lachiissaa Hayuu
5 Alamaayoo Ijiguu
6Fiqaaduu Tasamaa
7Geetuu Wayyeesa
8 Esheetuu Dasee
9Abirahaam Nugusee
10 Abaraa hayiluu
11Danyaachoo shifaraa fi kaneen biroo yemuu ta’aan Taayyee Danda’aafi Hayiluun Addunyaa waltajicha irrati hin hirmaane garuu adadurumaan warreen waan kana deegaranidha!
Kan Dr Abiyyi ABO Asmaraati dubisuun isaa siruma ABO dhidhiibnee maqaa baleesun kufaatiidha malee dhaaba keenyaafis nageenya Naannoof biyyaaf bu’aa hin Maaqabu jedhan immoo!
1 Xayibaa hasan
2 Shimalis Abdiisaa
3 Taakalee Ummaa
4 Dr Nagarii leencoo
5 Sadaati nashaa
6 Caaltuu saanii
7 Maahamad jiillo
8Abaraa Ayalee
9Dhaabaa Dabalee
10 mootummaa Maqaasaa
12Dambalaashi Ha/mikaa’el
13 Jamaal Abbaasoo
14 Damisee shitoofi Abbaan Duulaa Akasumas Dr warqinee Gabayoon waltajii kanarati hirmaachuu baatanis yaada kana deegaru jedhama! Dubiin kun waan falmii keessaa galeef Obboo Lammaan bifa haalloo ba’uuf taayitan naharka jirti jedhee ariin Caffee fuuldurati akati dubate haaluma kanaan maqaa itti Aantota pirezedaantii nama 3 goona maqaa jedhuun Xayibaa hasan achii kaasun Addisu baka ishee busuuf kan itti deemamaa jirudhas jedhameera Dr Abiyyi Obboo Lammaa waliin mari’achuuf gara waajiraMM waamus waltajiin nati baayate jechuun dhaquu didee Adaanechi Abebee har’aa ergeera!Abaan Dulaaf Warqineenis akka dubiin hinbabal’anee olii gadi figaati jiru jedhama!
Dula Dhugassa Abdissa

Exit mobile version