OPDOn baka 2 qoodamte! Sababiin qoodinsa kanas dhaabilee siyaasa Oromoo biyya galaniif kan

Oduu qabatamaa!(Addunyaa Angaasuutu balballoomse)

OPDOn baka 2 qoodamte! Sababiin qoodinsa kanas dhaabilee siyaasa Oromoo biyya galaniif kan maree marsaa 2ffaaf qophiiti jiran ABOdha jedhameera aka keesaa beekton qofti otuu hin ta’iin namoota qoodinsa kana keessaati hirmaatan keessaa Oduun nuqaqabeti!
Keessaattu gartuun yaada Dr Abiyyin deegaruun nageenyaaf fuulduree Oromoo abdii itti horuuf ABO dirqama biyya galu qaba kanas warreegama gama mootummaan barbaachisu kafaluu qabna kan jedhu ejennoo isaa kan deegaran yoo ta’uu kaan immoo haala amma jiruun ABO yoo biyyati galchine miseensa keenya dabalatee ummaani nuharkaa baha ,qulaati hafna kan jedhudha!kanaaf yeroo kanati dhaabilee kara nagaan qabsaa’uuf biyya galanif Aktivistoota bebeekamoo qeerroon harka isaanii jiru waan nuwaliin jiraniif isaan kana qabanee Oromiyaa tasgabeesinee hegeree dhaaba keenyaa mirkaneesuu dandeenya. Yaada jedhuun waldhaban jedha Oduun hirmaatota waltajii kanarati argaman irraa argame akka ibsuti. Walga’iin kunis waltajii cafee sababeefachuun karayuu Resort keessaati guyyaa lamaf kan gageefameedha!

Gartuun yaada Dr Abiyyin deegaran dhaabileen amma biyya galan kun ajandaas miseensas hinqaban wara hinaafaan guutamanidha kalatii siyaasa ifa ta’e hin።qaban xiqoo ishee wara ODF wayya isaan Mootummaalee yoo gorsan bilchaatoodha jechuun yaada isaanii ibsatu. Kanaaf ABO irrati duulura ofti qabuun bu’aan isaa dhaaba keenyaaf Ummaata yeroo nuukene kanaf hedduu murteessaadha jedhu waraani ABO yoo fedhes miseensa Poolisii Oromiyaa gochuun akka Ummaata isaa tajaajilu ykn kan fedhii hin qabnemoo fedhu jireenya isaa gageefachaa dabalee siyaasa ABO ta’ee jiraachuu Danda’aa yaani jedhu bal’inaan ka’eera waltajii kanarati! iti aansunis ABO biyyati aka galu yoo daandii mijeesinee dhaabni keenyaayyuu Ummaatan jibame nuyiif kabaja malee salphina miti yaani jedhamus akka falmiiti dhiyaateera! ABO sagantaa siyaasa isaa irraa deebi’ee yoo sireefates qoodinsa taayitaa Naannoo haanga federaalaa gochuun waliiti makamnee maqaaf Alaabaa Ummaani fedhuun Ummaata kanaaf jira jenee akka sabaati irree cimsanee qomoo dhiibanee qabsaa’uu qabnas jedhameera marii saatii bal’aa fudhate kanarati maqabaleesif tutuqaan nuti humnoota biyya galaniif aktivistoota harka keenyaati galchane jenee goonu kunis gara dhaaba keenya baleessuti nugeessa malee bu’aan isaa nuti hinmul’atu jedhameera !!yeroof garuu gartuun Obboo Lammaaf Addisu Aragaan durfamu waan injifate fakkaata waltajichi waliti dhaadachuun kan xumuramedha!haaluma kanaan Gartuu Obboo Lammaa waliin hiriiran!
1 Addisuu Aragaa
2Milkeessaa Miidhagaa
3Adaanech Abeebee
4 Lachiissaa Hayuu
5 Alamaayoo Ijiguu
6Fiqaaduu Tasamaa
7Geetuu Wayyeesa
8 Esheetuu Dasee
9Abirahaam Nugusee
10 Abaraa hayiluu
11Danyaachoo shifaraa fi kaneen biroo yemuu ta’aan Taayyee Danda’aafi Hayiluun Addunyaa waltajicha irrati hin hirmaane garuu adadurumaan warreen waan kana deegaranidha!
Kan Dr Abiyyi ABO Asmaraati dubisuun isaa siruma ABO dhidhiibnee maqaa baleesun kufaatiidha malee dhaaba keenyaafis nageenya Naannoof biyyaaf bu’aa hin Maaqabu jedhan immoo!
1 Xayibaa hasan
2 Shimalis Abdiisaa
3 Taakalee Ummaa
4 Dr Nagarii leencoo
5 Sadaati nashaa
6 Caaltuu saanii
7 Maahamad jiillo
8Abaraa Ayalee
9Dhaabaa Dabalee
10 mootummaa Maqaasaa
12Dambalaashi Ha/mikaa’el
13 Jamaal Abbaasoo
14 Damisee shitoofi Abbaan Duulaa Akasumas Dr warqinee Gabayoon waltajii kanarati hirmaachuu baatanis yaada kana deegaru jedhama! Dubiin kun waan falmii keessaa galeef Obboo Lammaan bifa haalloo ba’uuf taayitan naharka jirti jedhee ariin Caffee fuuldurati akati dubate haaluma kanaan maqaa itti Aantota pirezedaantii nama 3 goona maqaa jedhuun Xayibaa hasan achii kaasun Addisu baka ishee busuuf kan itti deemamaa jirudhas jedhameera Dr Abiyyi Obboo Lammaa waliin mari’achuuf gara waajiraMM waamus waltajiin nati baayate jechuun dhaquu didee Adaanechi Abebee har’aa ergeera!Abaan Dulaaf Warqineenis akka dubiin hinbabal’anee olii gadi figaati jiru jedhama!
Dula Dhugassa Abdissa

1 Comment

  1. gartuun OPDO ka biyyatti galuu ABO mormu, warra siluma sirna democrisii itti amantaa hinqabne fi sagalee uummataa kabajuuf qophii hintaane dha. Warra dorgomaa tokko malee qofaa isaanii uumurii gootuu angoorra ture fedhani dha. keessumaa ilmoo Oromo ta’e hinjifannoo fi jijjiirama dhiiga ijoollee oromootiin argame gara dabarsuudhaan angoo ofii tikfachuuf qofa ammas Oromoon deebi’ee gidiraa waggota 27 keessa dabarse irra kan caalutti galchuuf ta’uun isaa nama gaddisiisa.
    Keessuma Obbo Lamma Magarsa kan dhiifama fi mararfannoo guddaa uummata keenya biratti argate jiry otoo ta’uu maaaliif faalla feda uummata dhaabbachuu akka barbaade oromoof galaa hinjiru. Ajjechaa ji’oota 3 darban keessa kara warana karaa daangaa sumalee nurratti banamee jiruun uummatni keenya yeroo kumataan ajjefamanif mada’an guyya tokkllee irra dubbachuu diduu irra darbee, uumatni keenya kara lixa jiru jijjiirama sirna barbaanna jedhanii sagalee dhageessifnaan duula sanyii duguuggii irrati banuun dararaa guddaa irran geessisaa jira. UUmmata waggota hedduu motumma TPLF of irra darbuuf jechaa lubbuu ofii wareega ture innimmoo humna haaraan itti darbuun midhaa caalu qaqqabsiisa jira.
    Obbo Lamma fi gartuun isaa waan hojjechaa jiran kana baay’isanii itti yaaduun barbaachisaa dha. Angoon maaliyyuu taanan nama harkatti hinhaftu. Aangoo qabanitti gaarii hojjetanii darbuun kabajaa namaa kenna, jaalala nama arjoomsisa. Obbo Lammaan waggoota lamaan darbaan karaa nagaa irra deemaa ture. Gufanna amma isa mudate akka hatattamaan sirreefatu oromoonni ilaa fi ilaameedhaan gorsuu qabu.
    UUmmatni adugna ka Dr. Abiyyif jalaala fi kabaja roobsaa jiru inni gaarii dalagnaani. Warri angoo gubbaa jiran ammoo ija baay’eetu isaan ilaalaa jira, gurra baay’atus isaan dhaggeeffata. Waan gaariis ta’e badaa hojjetan dafee gurra namaa ga’a. kanaas namoota kaan caalaa of eeggachuu qabu. Kanaaf Obboleessa keenya Obbo Lamma nuuf gorsa; Oromoon akka isa jaaltu itti himaa, yoo didee hammatee ammoo ilma ofii dhalchaanu itti dhiisuuf irranfachuun akka jiru itti hima.

    Galatooma

Comments are closed.