“Nyaata osoo hin nyaatin guyyaa sadii guuteera”

“Nyaata osoo hin nyaatin guyyaa sadii guuteera”

Barattootni dhalattoota Oromoo Yunivarsiitii Dabrabirhaan “Haleellan sabummaa irratti xiyyeefate nurratti raawwatamaa jira,” jedhan.

(bbcafaanoromoo)—Rakkoon nageenyaa yunivarsiitii Dabrabirhaanitti erga uumamee bubbulus hanga har’aatti hin tasgabboofne.

“Barattootni dhalattoota Oromoo dhirooliin gamoo tokko dubartootnis gamoo kan biraa keessatti walitti qabamnee jirra.

Nyaatas osoo hin nyaatin har’a guyyaa sadaffaa eegalleerra. Qaamni rakkoo keessaniif sababa ta’e maalidha jedhee nu gaafates hin jiru,” jechuun barataan yunivarsiitichaa maqaan isaa akka hin himamne barbaadu BBCtti hime.

Barattootni madooliin heddus gamoo sana keessatti rakkachaa akka jiran barataan kun himeera. Barattuun yunivarsiitichaa isheen biraa “barattoota afaan Oromoo dubbatan qofatu miidhamaa jira. Barattootni heddus hidhamanii achi buuteen isaanii hin beekamu,” jetti.

Yunivaristichaa baqatee gara Finfinnee akka dhufe kan nutti hime barataan yunivarsiitii Dabrabirhaan inni biraan, humni poolisii federaalaa lakkoofsaan muraasa ta’aniifi miseensi poolisii kora bittineessaa naannoo Amaaraa rakkinicha tasgabbeessuufi miidhaa barattoota sabaan Oromoo tahan irra gahaa jiru hambisuu akka hin dandeenye BBCtti dubbate.

“Isaan hoomaa dalaguu hin dandeenye. Osoo ijoollee rukkunna jedhanii deemanuu ni kadhatu malee tarkaanfiin fudhatan tokkoyyu hin jiru. Qabaniis seeratti hin dhiyeessine,” jedha.

Sababa

Rakkoon nageenya Yunivarsiitii Dabrabirhaan keessatti mul’achuu erga eegalee torbee lamaaf akka deemu kan himan barattootni BBCn haasofsiise, erga Dilbata darbee as hammaachuu isaa dubbatan.

Rakkoon kun maaliif akka uummame sababani kana jedhamu akka hin jirreefi barattootni dhalattoota Oromoo ta’an tokko tokko dhaanamuu eegaluu himu.

“Gaafa Wiixataa walitti qabamnee waan wayii walin dubbachuu qabna. Qaamni yunivarsiitii nuuf qaqqabelle hin jiru jennee barattootni naannoo Oromiyaa walitti qabamne,” jedha barataan Yunivarsiitichaa.

Iddoo walitti qabamanittis barattootni naannoo Amaaraa irraa dhufan wal gurmeessuun dhagaa irratti darbachuu eegaluu isaaniis barataan kun dubbata.

Waajjira Poolisii lammaffaa magaala Dabrabirhaan irraa Komaandarri Itti-aanaan Zannaba Gabruu, “rakkinichi lola namoota lamaa irraa ka’ee sana boodas gara lola gareetti ce’e,” jechuun BBCtti himan.

Barattootni dhalootaan Oromoo ta’an, sodaa qaban irraa kan ka’e kaleessa irraa eegalee gara mana nyaataa hin deemnu jedhan.

Haata’u malee, miidhaan hoomtuu akka irra hin geenyeef gamoon keessa jiran humnootii nageenyaan marfamee eeggamaa jira” jedhan Komaandarri itti aanaan Zannaba Gabru.

Gaafii barattootni hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekkamne jiru jedhuf “barattootni lakkoofsaan naannoo kudhan ta’an fi yeroo dhagaa darbatan qabaman gorfamanii fi yunivarsiitichaan galmaa’anii gadhiifamaniiru. Yeroo ammaa barataan hidhame hin jiru” jechuun himan.

Gama biraatin barattoota dhalattoota naannoo Amaaraa qofa osoo hin taanee hawaasa keessaayis namootni gochaa kana keessatti hirmaachaa akka jiran barattootni himu.

Komaandarri Itti-aanaa Zannaba Gabruu gama isaaniitin, “qaamni alaa dhufee haleellaa raawwate goonkumaa hin jiru” jedhan.

Barattootni kumaatamaan lakka’aman waan jiraniif qaamni seenee dhimmicha hammeessuu barbaadu jiraachuu danda’a. Wanti hanga ammaatti qabataman nuti irra geenye garuu hin jiru,” jedhan.

“Qaamni sabni Amaaraafi Oromoo akka walitti bu’an kan barbaadu akka jiru nutti dhaga’ama,” jechuunis komaandarichi himaniiru.

Barattootni Yunivarsiitichaa dubbifne kun haala kanaan barnoota itti fufuuf akka rakkataniifi mootummaan naannoo Oromiyaa konkolaataa ergee maatii isaaniitti akka isaan deebisu gaafataniiru.

Angawootni yunivarsiitichaa BBCn haasofsiisuuf yaale walgahiirra jiraachuu isaanii himatan.

Yaada isaanii akkuma arganneen dhiyeessina.

1 thought on ““Nyaata osoo hin nyaatin guyyaa sadii guuteera”

  1. What are the “Amhara” trying to achieve by adopting extremely backward and savage intolerance against the Oromo, Tigrawi, Qimant, Gumuz, Agaw, etc.? Can those who call themselves “Amhara” and trade in the name of “Amhara” people soul-search their conscience and come back to humanity? Can decent Amhara stand up and say “not in my name anymore”? The Nazis and fascists who caused the losses of millions of lives in ways humanly unimaginable in the 20th century, started by adapting unjustifiable hatred and intolerance of “others”. It is clearly evident that what is happening in “Amhara” extremist circles right now has much similarities to the emergence and growth of Nazism and fascism.

    Oromo, qeerroo, qarree and others: take serious note of what is happening in the Amhara region. Stand up, in unison, for Ethiopians of all backgrounds, who are being victimized by savage “Amhara” extremists. Use your power; put pressure on the federal government as well as Amhara regional government, Oromia regional government, Tigrai regional government, etc., and force them to deal with the lawless low gangs and gangsters in Amhara region. Dr Abiy, Obbo Shimelis, Dr Ambachew, Dr Debre-tsion, and other government officials, you have responsibilities for the safety of all Ethiopians, and will be held accountable for the havoc Amhara gangs and others are causing if you do not act as a matter of urgency. Please, act now!

    OA

Comments are closed.