Nuti tokko: WBO fi PO/Humna Addaa Oromiyaa!!

Nuti tokko: WBO fi PO/Humna Addaa Oromiyaa!!

Eebba poolisii Oromiyaa Awaash Bishoolaa .

(BDhKMNO Muddee 19/2012)-Sirna eebbaa poolisii Oromiyaa giddu gala leenjii Poolisii Awaash Bishoolaatti gaggeeffamerratti Komiishinarri Komiishiinii Poolisii Oromiyaa Kaffiyaaloo Tafarraa leenjii bifa addaatiin kennamaa tureen leenjifamtoonni kunniin leenjii fudhatanii eebifamuu qofa osoo hin taane dirqama dachaa naannoofi biyyaa kan fudhatan humna addaati jedhan.

Humnii addaa kun humna Oromiyaafi Itoophiyaa waan ta’aniif Oromiyaan yoo nagaa hin taane Itoophiyaan nagaa ta’uu akka hin dandeenye beekanii hubannoofi kutannoon hojjachuu qabu jedhan. Nagaan dhimma filannoo miti, nagaan yoo jiraate waa hundi jiraata, kana beektanii aantummaa ummatummaa gonfachuun akka tajaajiltan jedhaniiru .

Daarektarri Olaanaan Kolleejjii Poolisii Oromiyaa Komaandar Geetaachoo Ittaanaa gamasaaniitiin birmadummaa biyya tokkoo eeguun biyya dimokiraasiin dhugaa keessatti dagaage ijaaruun eeguufi imaammata haarawaa hawaasa hunda qixa fayyadamaa taasisu ijaaramaa jiru galmaan gahuuf nageenyi amansiisaa ta’e jiraachuun murteessaadha jedhan.

Nageenya naannoo Oromiyaafi biyyaa mirkaneessuuf Oromoon akkuma gahee guddaa qabu gaheesaa bahaa jira. Leenjii kanaanis humna nageenyaa qorachuun ogummaa poolisii, leenjii meeshaalee waraanaa, naamusa poolisii, sirna dimokiraasii, ogummaa konkolaachistummaa, tooftaa lolaafi kanneen birootiin leenji’aa turaniidha.

Yeroo biyyi keenya noobeelii nageenyaa badhaafamtetti humna nageenyaa eebisiisuun keenya Oromoon abbaa nageenyaa ta’uusaa daraan mirkaneessas jedhan komandar Geetaachoon.

Eebbifamtoonni kunniin leenjii marsaa 28 fi 29 giddu gala leenjii poolisii Ursoofi Allaageetti leenjia’aa turanidha. Leenjitoonni qabxii olaanaa galmeessisaniifis badhaasni gara garaa kennameera.


Shimeen waan gaarii dalage; sabni keenyas ittisa kana ni barbaada.

These are the recently inaugurated OROMIYAA especial force which some call it ” the North Korean army”. Be it so what it might be but the plan is to intimidate Oromos if not voting for Neftegna ABIYI in coming election. One thing is very sure As ABIYI promised his cadres by saying don’t afriad to run over up to 2millions means ready to kill such numbers than loosing power. However, all true Oromos cannot obey such wild acts unless non-Oromos!

Wakjira Gudeta Beshir