Nuti hanga fedhe wol irratti duullus, wol hin miinu. Diinni nu irratti duulu califnee wol irratti ilaaluu hin qabnu diinni diinuma firri firuma.

Nuti hanga fedhe wol irratti duullus, wol hin miinu. Diinni nu irratti duulu califnee wol irratti ilaaluu hin qabnu diinni diinuma firri firuma.

Oromiya Biyyako

#Oromoo.

Dubbii Diinumaati intaala tanarati tan ademaa jiiru!!