Nu boonsite: Afaan kee barattee, dubbattee dhaloota barsiisuuf qabsoo dhaloota ceesisu eegalte.

Above Single Post

Nu boonsite.
Afaan kee barattee, dubbattee dhaloota barsiisuuf qabsoo dhaloota ceesisu eegalte.
Adeemsa dhaloota barsiisuufi ijaaruu jalqabde keessatti qofaa kee miti , nuti hunduu si waliin jira. Jabaadhu. Deeggarsa barbaachisu hundaa qooda fidhachuuf qophii dha.
Nu boonsiteetta #Toltutufa

Takele Uma Banti

Below Single Post