Niguusuu Xilaahuun Muudama Abiy Ahmad Kenneef Dide. Abiy Too’annoo Bilxiginnaa Amaaraa Jalatti Kufe

Niguusuu Xilaahuun Muudama Abiy Ahmad Kenneef Dide. Abiy Too’annoo Bilxiginnaa Amaaraa Jalatti Kufe


AGM: Ka Makalakayaafi Humna Addaa Oromiyaa hanqatee Taraafikilleen Oromoo Ajjeesaa Jira.


BB$: አርዳ ቢሊሳ:- አሀዳውያንና የኢትዮጵያ ፍዳ

“በኦሮሞ ላይ የሚካሄደው ዘመቻ መዋቅራዊ ነው”

ዶክተር ብርሃነመስቀል አበበ ሰኚ

BBS: Bultum Broadcasting Services


Dubbii kantiibaa magaalaa Sabbataa Obbo Laggasaa Nagawoo irratti ganama kana odeessa tokko maxxanseen ture. Dogoggora hubannoo achi keessa ture akka armaan gadiitti sirreessa.

Warri Bilxiginnaa duraan nama kana kan hidhaniif caasaa Lammaa ti, dhahamuu qaba kan jedhuuni. Amma ammoo isa mana hidhaarraa baasuun qabanii namoota hidhata isaa qabanii Bilxiginnaa hin fudhanne dhahuuf maqaa ‘Abbaa Torbee’ jedhuun humna bobbaasaa jiru. Sana booda akkuma Komishinar Solomoon faa godhan san ofumaa ajjeesanii ABOtti quba qabuu dha kaayyoon. Hammeenyi jara kanaa dhuma hin qabu. Nama sabboonummaa qabu dhahuuf caasaadhuma sana fakkaatutti fayyadamu. Eega dhahanii booda ammoo ”Shanee” dha jedhu. Dhakaa tokkoon simbirroo 3 dhahuu barbaadu. Kun sirriitti itti dammaqamuu qaba. Oromiyaa kan goolaa jiru, nama keenya kan ajjeesaa jiru, sabboontota kan hidhaa jiru, Oromoo wal afaan deebisee wal shakkisiisuuf horii guddaa dhangalaasee kan shiraa jiru mootummaa Bilxiginnaa mataa isaati. Ummanni Oromoo jara kana ofirraa buqqisu malee dhibee hamtuu keessatti kufe kana irraa hin fayyu.

Yaya Beshir


OMN : Oromia Media Network  (Wax. 21, 2020)


Changes Oromos envision in FDRE require a revolution. The Naftenga/Neonaftenga system in place and the Oromo system Ethiopia should embrace probably can’t mutually coexist. These systems are so different and hostile to each other, they are like the relationship between matter and anti-matter. The Naftenga/Neonaftenga system which occupied the state for over 150 years has attempted to destroy the Oromo system for that long. The problem is…the Naftenga/Neonaftenga system has been in place for so long that any meaningful change to dislodge the system requires a revolution, probably violent one.

Biyya Oromiyaa

OMN: Ibsa Mana Maree Amantiilee Oromoo Idil-Addunyaa (Wax 20, 2020)


Warrikun Ammas Qabsoo Bilisummaa Oromoo Takaaluufi Basaasuuf dhufan teyuu mala.
Hin amaninaa”nuttis hin faarsinaa. Yoo barbarbaadan Warraaqsi galaana itti makamanii haadeeman”Garuu akkadur sanitti isiniin Taliignaa fi Qabsookee xiinxalla yoosiin jedhan”goonkumaa hin fudhatin.

Lubbuun ilmaan Oromoo baala mukaamiti.

Tulluu Hiyyeessaa


Rakkoon Oromoo maalidha beektuu? #Gara_laafinaa fi #garraamummaadha. Diinnis firris amala Oromoo kana waan beekuuf Oromoo hin sodaatu. Akka barbaade Oromoo arrabsee; badii hunda Oromoo irratti raawwatee booda deebi’ee afaanuma tolee yoo dhufe Oromoon dhiifama godhaafii. Haaloo qabachuun; xiiqii qabachuu fi gumaa baasuun Orom-durii biratti hafe. Oromoon erga gabrummaan cabee as onneen isaa isa keessatti dhangalaateetti. Sababa kanaaf diinni akka barbaade Oromoo irratti qoosa. Gantuunis Oromoo keessatti baay’atti. Maaliif yoo jenne Oromoo ganuun gatii nama hin baasisu. Oromoo gantee ; Oromoo ajjeesisaa baatee; Oromoo saamtee saamsisaa baatee; Oromoo hiitee hiisisaa baatee dhuma irratti gaafa gooftaan kee si arii’atu as deebitee arraba mi’eeffattee qulqulluu Rabbii fakkaattee dhiyaatta; yoo baay’ate dhiifama gaafatta. Oromoon dhiifama sii godha. Inumaayyuu waan deebiteef #goota siin jedha. Sababa kanaaf eenyuyyuu Oromoo ganuu hin sodaatu. Bor akka Oromoon homaa isa hin goone beeka.
Amalli Oromoo kun jijjiiramuu qaban jedha. Diinota #Innikkaa Oromoos ta’e #gantoota Oromoof dhiifama gochuun dhaabbachuu qaba. Inumaayuu tarkaanfii keessa deebii hin qabne irratti fudhachuudhaan inni kaan akka irraa baratu gochuudha.