Namuu woma ifii saada! Obbo Hayilee Gabree enyuu?

Namuu woma ifii saada! Obbo #Hayilee_Gabree enyuu?

Hayilee Gabree jedhamu. Godina #Gujii_Lixaa aanaa #Abbaayaati dhalatan.
Obbo Hayilee Gabree nama Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa hundeesse dha. Jaarsii Kun Nama Guddaa Oromoon qabduu fi kunuunfachuu qabduu dha. Obbo Hayileen Oromoon Baankii dhaabbachuu hin danda’u jedhame jennan aaranii xiiqii keessa galuun “Oromoon Miliyoona 50 qarshii tokko tokko yoo walta buusee miliyoona shantama ta’uu hin dagatiinaa” jechuun dhaadatan. Yeroo sanitti Kaapitaalli baankii haaraa dhaabuu miliyoona 10 ture. Obbo Hayilee Gabree ummata oromoo hirmaachisuun yeroo isaan miliyoona 10 walta baasanii baankii dhaabuuf ta’an, kaapitaalli baankii haaraa dhaabuuf barbaachisu miliyoona 10 irraa gara miliyoona 35 jalaa galchan. Obbo Hayileen ammas abdii hin kutanne jabaatanii ummata hirmaachisuun miliyoona 35 walta baasanii. Haa ta’uu malee kaapitaalli baankii haaraa dhaabuuf barbaachisu miliyoona 35 isaan walta baasanii guutee jennaan hin ta’u jechuun gara miliyoona 75 jalaa galchan. Obbo Hayileen ammas abdii hin kutannee akkas jechuun dhaadatan “Oromoo koo dhagaa baadheen qarshii hafe kana itti guuta malee waan jalqabe kana addan hin kutu” jedhanii Qotee bulaa Oromoo fi hojjetoota mootummaa muraasa amansiisanii maallaqa hafe itti guutanii baankii kana dhaaban.

Oromoon bu’aa bahii hedduu keessa darbee gaachana isaa kan ta’e #Baankii__Hojii_Gamtaa_Oromiyaa kana dhaabbate.

Obbo Hayilee Gabree ammas waldhabdee mootummaa fi ABO jidduu ture araarsuuf gahee guddaa taphatanii jiru. Gaafa marii waltajjii magaalaa Ambooti qophaa’e san haasaya godhaniin oromoota hedduu imimmaan itti fide. Akkas jedhan “ijoollee teenna walta araarama yoo horii bitannee qallu taate binnee qalla, yoo immoo namni qalamu taate ana qalaa walta araaramaa” jechuun imimmaan buusanii namoota waltajjii gubbaa turan hedduu boochisan.

Obbo Hayilee Gabree Abbaa qabeenyaa yammuu ta’an oomisha bunaa irratti kan bobba’an dha.Buna qulqulluu gabaa biyya keessaa fi gabaa addunyaati dhiyeessunille beekamuu.

Nama garaa qulqulluu akkanaa waaqni nuuf haa baay’isuu jenna!

Adem Misoma