Namoonni lakkoofsi isaanii sirriitti hin beekamin kan Oromiyaa

Namoonni lakkoofsi isaanii sirriitti hin beekamin kan Oromiyaa keessaa buqqa’an Raayyaa Qobboo fi Ejju keessatti abbaa gargaaru dhabanii rakkachaa jiru jedhama. Jarri kun Amaariffa dubbatu tahuyyuu duriin isaanii Oromoo dha. Har’a garuu saba ittiin waamaman hin qabani. Rakkoon siyaasaa keessa jirru ummata keenya eenyummaan isaa harkaa saamame akkasiif balaa guddaa dha. Oromiyaa keessaa naannoo kamii akka buqqa’an odeessa ifaa hin arganne. Amma akka dhagahaa jirrutti warri ABNmaqaa jaraatiin maallaqa guuree garuu jaraaf osoo hin taane dhimma dhuunfaaf oolfachaa jira. Akka jarri Amaara hin tahin waan beekaniif homaa hin gooneef. Buqqaatota kanaan abbaa kanaa kan jedhu hin argamne. Namoonni qabatamatti teessoo ummata keenya abbaa gargaaru dhabee kanaa beektan qoradhaa nuu dhiheessaa. Oromiyaa keessaa gargaarsi walitti qabamee dhihaachuufii qaba. Inumaa bakki irraa buqqa’anis qoratamee achumatti deebifamuu qabu. Qaamni jara buqqises qoratamee adabamuu qaba.

Via: Yaya Beshir