Namoonni 16 Takkaalleny Mardaasaa jalatti himataman mana murtii Lidataatti dhiyaatanii turan.

Namoonni 16 Takkaalleny Mardaasaa jalatti himataman guyyaa hardhaa waaree dura (Sadaasa 30, 2020) mana murtii Lidataatti dhiyaatanii turan.
 
Ragaalee sobaa namoota sagal (9) kan abbaan alangaa qopheeffate keessaa hardha poolisoonni lama magaalaa Amboo irraa dhiyaatanii turan. Ragootiin sobaa kun guutummaattii waan hin argamneef ragoota sobaa kanneen bakka lamatti qooduun dhaddacha lamarratti dhiyeessuuf manni murtii paartii tokkoon ajajamu kun Mudde 30 fi 31, 2020 (Mudde 21 fi 22/2013) tti beellama dabarse.
Haaluma kanaan ragooliin sobaa 1-5 jiran kunneen Mudde 30, 2020 dhiyaatanii ragaa akka ba’an:
1. Tulluu Dabalee Gaarradoo -Amboo
2. saajin olaanaa Barsiisaa Addis -Amboo 01
3. konistaabil Tasfaa Raggaasaa -Amboo 01
4. gargaaraa saajin Abdoo Galaan -Amboo 01
5. gargaaraa saajin Taaddasee Kabbadee -Amboo
Ragoolii sobaa 6-9 jiran armaan gadii kunneen ammoo Mudde 31, 2020tti dhiyaatanii akka ragaa kijibaa abbaan alangaa ofiin barreessee qindeesse dubbisanii akka ragaa ba’an manni murtii bilxiginnaa beellama qabee jira.
6. Dr Taaddasee Qana’aa (pir. Yuunv. Amboo) Amboo 01
7. Wondewasen Daggafee Guddataa -Finfinnee/Gullallee aanaa 09
8. Weellisaa Heenook Joorji -Finfinnee/Gullallee aanaa 09
9. Kifilee Warquu Laggasee -Finfinnee/Gullallee aanaa 09.
Himatamtoonni siyaasaa isaan kanneenidha:
1. Takkaaleny Mardaasaa Birruu
2. Abshiruu Kadiir Gosaa
3. Gadaa Bultii Tafarraa
4. Farrajaa Geetaachoo Moosee
5. Falmataa Girmaa Tolaa
6. Bulchinsaa Balaay Likkee
7. Taarikuu Abdiisaa Garbaa
8. Abdii Kumsaa Itichaa
9. Tsaadiq Kaliif Adam
10. Abbubakar Abdallaa Hasan
11. Caalaa Usmaa’el Mohaammad
12. Abbuu Lammaa Margaa
13. Prof. Bayyanaa Ruudaa
14. Abdii Boggaalaa Yuusuuf
15. Addunyaa Keessoo Adaruu
16. Mo’aa Abdiisaa Miijanaa
What the hell this moron is doing?
Oromoo irraa mitiiti dhala namaarraayyuu hin dhalanne warri humna addaa ofiin jettu, kan ummata meesha-maleeyyii akkasitti hiraarsitu kun dhiiga namummaallee hin qabdu!