Namnoonni tokko tokko akka isin “Oromoon dadhabee kufee jira” jettanii amantan barbaadu. Kun soba!

Namnoonni tokko tokko akka isin “Oromoon dadhabee kufee jira” jettanii amantan barbaadu. Kun soba!

Oromummaan, sabboonummaa fi tokkummaan Oromoo yeroo kamuu caala cimee jira. Sababni diinni ganamaa galgala waa’ee Oromoo qofa haasawaa oolee buluuf waan Oromoon cimaa deemaa jiruufi. Addunyaanuu jecha “Itoophiyaa” jedhutti aanee kam sammuu keessatti dhufu jecha “Oromoo” jedhu akka ta’e hubadhaa!

Waggoota muraasa dura Faranjiin Itoophiyaa dhaqxe Finfinnee keessa dhaabbattee “biyyi Oromoo eessa” jettee gaafataa turte. Habashaanis yeroo deebii laatan “jarri qarqara daangaa biyyaa irra ijiru” jedhanii itti himaa turan. Faranjiin tokko har’a Itoophiyaa dhaquu osoo hintaane mana isaa keessa taa’ee website’n inni subscribe godhe hundi fuula isaa irratti waa’ee Oromoo itti mul’isa. Oromoon akka saba Itoophiyaa keessa jiraatuu tokkotti osoo hintaane akka Itoophiyaa jechuun Oromoo jechuutti fudhatamaa jira.

Kana yoon jedhu rakkinni hin jiru jechuu kiyyaa miti. Rakkinni guutee jira. Garuu Oromoon rakkonoota kanneen caala ifee addunyaatti mul’ataa jira. Oromoofi Oromummaan kan Oromoo qofa osoo hintaane qabeenya addunyaan ta’ee jira. Sirna Gadaafi Irreechi fakkeenya tokko. Kan biraas itti fufa.

Kanaafuu sabboonummaa keenyatti boonaa, injifannoo argannetti bohaaraa, kan hafe itti guuttachuuf itti haa mudinuu! Never allow “gadi aantuus” to tell you that you failed. We are succeeding!

– Malkaa Hawaas

Sirba Gaalaanaa Gaaroomsaan Haacaaluuf sirbe | Shewa Times


AGM; Oromoon Barana Numa Jabaate. Amantaan Kutaan Wal Hin Qoodnu.


Addisuu Abarraa Irraan Ba’i New Oromo Music 2020. Bira Studio.

Amansiisaa Alamaayyoo Eessatti na Baasa New Oromo Music 2020. Gadaa Digital Studio.

1 Comment

 1. Galatomi, Malkaa Hawaas!

  Indeed, the great Oromo people are on the winning path despite the neo-naftagna regime’s desperate acts of violence and repression. The Oromo people, qarree and qeerroo mustn’t subscribe to the narrations of the anti-Oromo camps and buy their lies as well as misinformation. Remember: Boycotting naftagna media and propagandas is among the most effective strategies our people must employ in their struggles against the regime and the backward enemies, who are hellbent on destroying the Oromo as a nation. Qeerroo and qarree: Never doubt that you are superior to the naftagna/neo-naftagna in all measures. Never let the naftagna or gantuu and galtuu to tell you who you are, where you are in your march towards your freedom and what you deserve; instead, tell them who you are, what you rightfully deserve and your capabilities to achieve your objectives and goals.

  And never be shy to “call a spade spade”; Naftagnaism was Naftagnaism as Nazism was Nazism and Fascism was Fascism. Their names with their crimes stay on the record. Similarly Neo-naftagnaism is Neo-naftagnaism as Neo-Nazism is Neo-nazism and Neo-fascism is Neo-fascism. Menilik was naftagna as Hitler was Nazi and Mussolini was fascist. Period!

  Whilst we need not be apologetic for calling out the naftagna system for what it is, it is important to remind our Amhara brothers and sisters that the naftagna system does not represent them as a people, just like Nazism never represented the people of Germany and fascism did not represent the people of Italy. We shall encourage them that they mustn’t be cheated into buying the narrations of the anti-Oromo naftagna and their fascist media propagandas. We shall encourage them to hold to account those who trade in their name and pit them against their brothers and sisters, the Oromo and other nation nationalities. They must question the fact that the Amhara people have been kept in abject poverty, despite the naftagna gangsters and gangs subjugating nation nationalities held in the Ethiopian Empire, and enjoying luxuries. In fact, the Amhara must tell the naftagna that they are not up to be manipulated into being instruments in the crimes of the system anymore.

  Abiy Ahmed who is tasked with destroying Oromummaa and reincarnating the naftagna system is a neo-naftagna toiling to destroy the Oromo as a nation and the wishes of Ethiopian nation nationalities. The struggles of the Oromo and nation nationalities of Ethiopia are, therefore, directed against the naftagna system and the neo-naftagna regime of Abiy Ahmed. Qeerroo and qarree your freedom is in reach; keep organized and act in unison; promote capable leaders and work hard beyond the realms of mediocrity. Remember: Whilst it is essential for my generation to see our children achieving their inalienable freedom it is extremely essential for you to achieve your freedom and have your children as free citizens who will enjoy their freedom in their ancestral land, Oromia. It can be done!

  Qeerroo and qarree power is guarantor to the freedom of the great Oromo people!
  OA

Comments are closed.