“Namni kun yoo gadhiifame bosona deema jennee sodaanna” jedhe Abbaan Alangaa

“Namni kun yoo gadhiifame bosona deema jennee sodaanna” jedhe Abbaan Alangaa
 
“Akkanumaan na deddebisuun ofiis dadhabdanii naanis hin dadhabsiisiinaa. Dhimmi kiyya Murtii Siyaasaa barbaada” jedhee ture Gameessicha Jaal Abdii Raggaasaa.
Garuu har’a mana Murtii Sulultaa sana geessanii ture. Dubbii Ajaa’ibaa dhageenye. Abbaan Seeraa yoo Mirga Wabiin gadhiifame mormii qabduu jennaan:
Abbaan Alangaa Namni kun yoo gadhiifame bosona deema jennee sodaanna jedhe. Shirris harkatti dhumee waan akkanaan Jaal Abdiin Dararama akka jiru dhaloonni quba qabaadha.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.