Namni hedduun jechi Afaan Amaaraa ኢትዮዺያዊነት jedhu hiika

Namni hedduun jechi Afaan Amaaraa ኢትዮዺያዊነት jedhu hiika ‘lammummaa biyya Itiyoophiyaa jedhamtuu’ akka ta’ett fudhata.

ኢትዮዺያዊነትn garuu hiikni isaa inni sirriin lammummaa waliin walhinqabatu, Afaan Amaaraatiin alattis afaanota biyyattii kamiinuu hiika hinqabu. Warri jecha kana ganama irraa kaasee itti fayyadamaa jiran hiikni isaa maal akka ta’e qulqulleessanii sirriitti beeku. Haasaa, barreeffamoota, mallattoowwan warri gurmuu siyaasa ኢትዮዺያዊነት ittifayyadaman yoo ilaalle hiika isaa arguun ulfaataa miti. Haasaa Biraanuu kana akka fakkeenya tokkootti fudhachuun ni danda’ama. Akka inni jedhutti ibsituu (mark) ኢትዮዺያዊነት keessa tokko Minilikii fi haftee seenaa minilik kabajuu, olkaasuudha. Akkuma amma MM Abiy taasisaa jiru jechuudha. ኢትዮዺያዊነትn eenyummaadha malee lammummaa miti. Haasaa Biraanuu kana irraa salphaatti hubachuun akkuma danda’amu bu’uura eenyummaa ኢትዮዺያዊነት kana keessaa tokko eenyummaa fi sabboonummaa saboota gurguddoo biyyattii, keessumattuu kan uummata Oromoo loluudha. Innis ani MM Abiy caalaa ኢትዮዺያዊ ta’uu hindanda’u jedhee namicha kan jaallateef sagantaa inni Oromummaa fi sabboontummaa Oromoo loluuf qabu ifatti qulqulleessee waan hubateef akka ta’e viidiyoo kana irraa arguun salphaadha. Oromoon fuulduratti tarkaanfachuu yoo barbaade yaadni MM Abiy yaada diinota Oromoo akka ta’e hubatee walhunqchiisuun hojii isa jalqabaa ta’a.

2 Comments

  1. Yes Habate,
    For very clear reason “Ethiopiawinet” never embarrassed nations and nationalities under colonial rule of Ethiopian empire. They never made it secret either. They claimed saying “we who are Ethiopians” are saying no to ethnic based federation. Implying that they are not same as those who are in their ethinic boundary. Another evidence is their communication with others in Diaspora. Their next question to their greeting is “Are you habesha”. Remember they never ask saying ” Are you Ethiopian? They are searching only for those who say they are the coded Ethiopiawinet without referring to whoever contemporary citizen of Ethiopia is. It is self explanatory.

    Another question you posted was asking the identity of PM. Abiy Amhmed. You asked if he is Oromo or anti-Oromo. I am embarrassed that you ask that Dr. Habte? It underpins to him an identity he never practically claimed. He never worked for oromo which has to do with inherent identity. So your question seems to go in vain where the answer is clear. Who national Oromo intoxicated Oromo nation? who Oromo leader used plane and bombed Oromo nation? Who Oromo son gave the right and benefit of Oromo than Abiy and his gobanist party, creation of TPLF?

  2. Note to readers of my comment above:

    “Ethiopiawinet” never embarrassed nations … should be read as “Ethiopiawinet” never embraced nations…

Comments are closed.