Namichi kun waggota shaniif mana hidhaa keessaa miliquuf karaa bahu kqotachaa ture.

Namichi kun waggota shaniif mana hidhaa keessaa miliquuf karaa bahu kqotachaa ture.

Dhuma irratti kutaa waardiyyaatti bahe!
Kallattii itti deemtu yoo hin beekne, akkasum taata!
Mekonen Caaqaa Fayyisaa ganamaan nuuf kenne! Galatoomi!