Nafxanyaan dubbii barbaacha waan kana naannoo Hora Finfinnee sanatti maxxansaa jirti.

Nafxanyaan dubbii barbaacha waan kana naannoo Hora Finfinnee sanatti maxxansaa jirti.

Of qopheessuu fi of eeggannoo!!

“Agartee jarri shira xaxaa jirti, iddoo beeksisi itti maxxanfamee hin beeknetti suuraa kana maxxansite jechuun dhagahaa jira bakka irreecha Hora Finfinneetti .

Yoo maxxanfamee jiraate Qeerroon fi Qarreen Oromoo miiraan osoo hin taane bilchinaan akka bira taran akkasumas suuraa osoo hin taane qabatamaatti Fardaan achumatti itti haa agarsiisan silaa itti beeku. Miira keessa galuun akka shira jaraa galmaan hin geenye nuuf dhaami”

Mohammednur Guye

Taayyee danda’aa dhufee si simachuu baatus ati baga nagaan gara biyyakee oromiyaatti galtee.