Naannoon Tigraay filannoo torban dhufu gaggeeffamuf qophaa’u beeksise

Naannoon Tigraay filannoo torban dhufu gaggeeffamuf qophaa’u beeksise

Filannoo Naannoon Tigraay addatti gaggeessuuf lammiileen miiliyoona 2.7 galmaa’u Komishiniin Filannoo naannichaa ibse.

(bbcafaanoromoo)–Torban darbe eegalee galmee filattootaa gaggeeffameen 2,740,888 galmaa’uu isaanii komishinarichi Obbo Muluwarq Kidaanamaariyaam ibsaniiru.

Kanneen torban darbe galmaa’uu dhaban Sambataafi Dilbata akka galmaa’an kan taasifame yoo ta’u amma galmeen xumurameera.

Naannichi Qaam’ee bultii 04, bara 2012 filannoo gaggeessuuf yaadeera.

Kanaafis, duulli na filadhaa paartilee shaniifi dorgomtoota dhuunfaa afurin taasifamaa jiru Jimaata dhufu jechuunis Hagayya 29, 2012 ni xumurama.

Kunis, filannoon taasifamuu torban tokko dura jechaadha.

Akka Komishinarichaatti hanga yoonaa falmiin filannoo sadii kan taasifame yoo ta’, inni afraffaafi xumuraa Kamisa dhufu taasifama.

Filannoo naannichi gaggeessuuf wantoonni barbaachisan gara buufataalee filannootti socho’aa akka jiran ibseera Komishiniin Filannoo naannichaa.

Filannichaaf raawwachiiftonni filannoo, kannen komii dhagahaniifi taajjabdoonni walumaagala 29,600 ta’an akka qophaa’anille ibse,

Filannoo yeroo jalqabaaf naannichi taasisuuf buufataaleen filannoo 2,672 hundaa’aniiru.

Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa shanaffaa ganna baranaa taasifamuuf ture sababa weerara koronaavaayirasiin yeroo biraatti dabarfamuun ni yaadatama.

Haa ta’u malee, Naannoon Tigraay addatti filannoo akka gaggeessu ibsuun filannoo adeemsisuuf jechuun isaa mootummaa federaalaa waliin muuddama keessa isa seensiseera.

Torban darbe Naannoon Amaaraa Naannoon Tigraay ummata ‘dirqiin’ galmeessaa jira jechuun himatee ture. Deebii isaan Naannoon Amaaraa himannaa kana balaaleeffateera.

Kanneen siyaasa xiinxalan naannichi filannoo gaggeessuunsaa waldhibdee mootummaa federaalaa waliin keessumaa erga ADWUI’n diigamee paartiin Badhaadhinaa hundaa’en muddama seenerraa kan maddedha jedhu.

Naannichi garuu mootummaan ummataan hin filamne akka ijaaramu ejjennoo qabuun akka filannoo gaggeessu ibsaa ture.

Dhaabni TPLF bara siyaasa Itoophiyaa keessatti olaantummaa qabaataa ture filannoowwan gaggeeffaman haqa qabeessa miti jechuun dhaabbileen mormituufi dhaabbileen mirga namoomaa ni qeequ.