Naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolcha mootummaa taasifame

ODUU AMMEE
Naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolcha mootummaa taasifame

Naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolcha mootummaa taasifamuu Waajjira MM’tti Itti gaafatamaan Pirees Sekreetarii Obbo Nugusu Xilaahun himan.

Har’a naannichatti haala qindaa’een caasaawwan motummaa irratti tarkaanfii fudhachuuf yaalamusaafi fashalaa’uu isaa Obbo Nigusuun EBC’tti himaniiru.

Naannichatti forqolcha motummaa raawwachuuf yaaluun bilisummaa fi nageenya dhaabni ADP fi uummanni naannichaa argate harkaa fudhachuun akkasumas motummaa fi ummatarraan miidhaa qaqabsiisuuf haala qindaa’een sochiin taasifamusaa Obbo Nigusuun dubbataniitu.

Yaalii taasifameen boodas caasaan nageenyaa mootummaa Federaalaa naannicha keessattu magaalaa Baahir Daar fi naanooshee to’annoo jala olchuun qaamoolee gochicha raawwatan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaji darbeera jedhan.

Ummatichis naannicha dammaqinaan akka hordofuuf waamicha dabarsaniiru.

Yaalii fonqolcha mootummaa kana eenyu akka taasise wanti ibsame hin jiru.