Naannoo Amaaraa keessatti hojjetoonni mootummaa leenjii waraanaa..

Naannoo Amaaraa keessatti hojjetoonni mootummaa leenjii waraanaa jalqabuun eerame

Naannoo Amaaraa godina Goojjam Lixaa aanaa Shabel Baarentoo Waredaa jedhamu keessatti hojjetaan mootummaa leenjii loltummaa guyyaa 15’f leenji’uutti akka jiran Amaaraa Broodkaastiing Corporation gabaase.

Akka gabaasichaatti gartuun lama leenjii guyyaa 15 kan kan xumuran yoo ta’u, hojjetaan mootummaa gartuu biraan ammoo bor leenjii xumuranii akka lolatti seenan maddi odeessa keenyaa kun gabaasee jira.

Torbanoota darbe keessa ture yaadni hojjetaan mootummaa akka waraanatti ijaaramu naannoon Amaaraa beeksisaa kan ture.

Hojjetaan mootummaa loltuu ta’uu qaba dinnaan hojii irraa ari’ama yaadni jedhu erga babal’atee facaa’een booda ture leenjiin loltummaan kun eegalamee bobbaa’aa jiraachuun kan eerame.

Lolli naannoo Tigraay tti dhalate guddataa adeemuun erga naannoo Amaaraatti babal’achuu mala yaaddoon jedhu eegalee as aangaa’ota naannoo Amaaraa daranuu yaaddessuuf dhiphisuu hinoolle.

Kana malees qaamolee PP naannolee mara keessa jiraniif mata dhukkubbiif yaaddoo guddaa ta’eera. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee dirqamaan milishoota leenjii waraanaa hinqabne gara sanatti bobbaasuu gabaasuun keenya nii yaadatama.

Shakkiin jiru ammoo hojjetaa mootummaas akkuma naannoo Amaaraa dirqamaan lolatti oofuuf yaadni dhiyaataa akka jiru gabaasni arganni saaxila.

Kana malees dargaggoota Oromoo hoji dhabdummaan hamataman galmeessuun gara waraanaatti bobbaasanii hojii uumaa jirra yaada jedhu balballoomsaa jiraachuun nii gabaafama.

Suuraa: Amaaraa Broodkaastiing Corporation irraa


ታላቁ ሩጫ dha? carraa ijoollee Oromoo ☹️

Gotowwan shimalis juuntaa fixanii taa’aa jiru
 

Hundi keessan baga ayyaana Araafaa geessan!
Kanneen mana hidhaa diinaa keessatti kabajachaa jirtan, Rabbi isin wajjin haata’u.
Abshir ni bariitii!!