Naaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin. “Maallaqa miliyoona 72.5 niin WBO kaambii galchuu

#Naaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin.

“Maallaqa miliyoona 72.5 niin WBO kaambii galchuu Juwar waada gale

Dubbiin araaraa ammaa faara hinqabu. Juwar akkuma dheengadda dhaadate araaricha xumuruuf Baqqalaa waliin dheengadda Abiyyi bira galmasaa adeemanii turan. Abiyyiin Jaarsolii biyyaas Juwaariif Baqaalaas namatu balbal dura jiraa utuu hinjedhin bakkee oolche. Galgal gaheemmoo Biraanuu Juulaa juwaar bilbilee rakkifnaan bilbila irraa kaasuu didee “Juwar waan waada nuu galte akka waadaa seentetti xumurii nuu bilbili, kanaan ala ofiikees iddoo geessu hinqabdu waan barbaannu si goona!” Jedhee Biraanuun itti dhaadate. Waadaan Juwar mootummaaf gale WBO kaambii galchuudha, mootummaan ammoo yoo kaambii nuu galchite maallaqa miliyoona 72.5 sii laanna jedhee waadaa galeef. Juwaris waadaa sana erga Biraanuu Juulaa galeefii booda hararge deeme. Akkuma hararge adeemenis WBO irratti dubbii uummata WBO tti kaasu lallabuu jalqabe. Karoorrisaa jalqaba WBO bakka maraaf uummata wal dhabsiisee WBO humna dhorkatee kaambii galchuu kanas akka irratti hinbaramneef siyyaasa fayyadamuuf ture. Utuu achi jiru mootummaan project Jaarsummaa baafate. Jaarsummaa fakkeessee WBO Gujiiti jechuun midiyaatti baasee Eeliyaas Ganbeel dhadessuu jalqabe. Juwar utuu imalarra jiru fb irraa waa’ee Eliyas Gambeellaa argee kallattiin Dajanee Gutamatti bilbilee hojii kana saffisaan hojjedhu jedhee dhimma Eeliyaas irratti holola akka babal’isan adeessa laateef. Gaaffiif deebii Dajaneen taasisu hanga dhiyatutti jedhe akka oduutti qopheessaa jedhee dhimma Eeliyaasa Gambeellaa akka ajajaa Zoonii Kibbaatti gabaasise. Eeliyaas Ajajaa utuu hinta’in OMN’n soba guddaa kana sobee darbe. Dajaneenis dabalee jara OMN irratti affeere.

Dhimma dheengadda masaraa mootummaa deemanii achii ari’amanii Juwar akka bahe hindubbanne, doorsifamuu isaanii akka hindubbanne bilbilanii qaama tikaa mootummaa keessaa doorsisan. Akka jedhanitti “yoo baatee dubbatte, waan waliin hojjechaa turre icciitii sana baafna! Kana malees si ajjeefna!” Jedhanii Juwariitti warri mootummaa dhaadatan. Juwaris zim jette.

Dubbiin araaraa kun iddoo hedduutti lola taate, sababaan maallaqa WBO kaambii galchuuf mootummaa biraa ramadame, hirachuurratti waldhabdeen Baqaaleef Juwaar gidduutti dhalatee ture. Juwariif Abiyyi gidduuttimmoo dhimma Raayyaa ittisa biyyaa irratti wal dhabdeen ta’e. Ammas Juwariif abbootii gadaa gidduus lola jira. Innimmoo Juwar waan hunda waanan jedhutu hojiirra oola jedha. Dabalataan waadaa mootummaaf gale, baatii muraasa gidduutti WBO kaambii galchee ficisiisuuf qabdii maallaqa waan fudhateef waadaa mootummaa guyyaashee waliin guutuuf sardamaa jira. Jaarroliin abbootii gadaa jarjartii isaa kana jibbanii jiru. Lolli kun guddatee amma koree teknikaa nama 72 keessaa 20 kan hincaalle qofatu hojiirra jira. Akka jedhamu taanan gootichi Obbo Hayileen keessaa hafanii jiru. Kun ammoo dhiibbaa Juwaar irraa madde jedhama.

Ibsa midiyaaf laachuuf Juwar kaleessa miidiyaalee waame tika mootummaatu itti dhaadatee hambisiise. Ammas itti dhadataa jiru. Juwar akka waadaa galetti WBO kaambii galchuu hindandeenye. Maallaqa guddaan kan lakkifamuuf gaafa WBO’n kaambii galudha. Kanaaf sardamee akka jiru dubbatama. Mootummaan hudhee qabee jira. Dafii akka jettetti kaambii galchi, hojii biraatti ceena dhimma WBO fixbee jedhaanii jira mootummaan. Innimmoo akka yaade ta’uufii dide.

Bahee mootummaa irratti dubbachuuf walii galtee WBO kaambii galchee rukuchiisuu sanatu icciitiinsaa waan bahuuf yaadda’a. Gama kanaan ammoo muddamee waan jiruuf WBO irratti uummata duulchisee dhiibbaa WBO irratti gochuun uummata jibbisiisuuf ajandaa qabatee akka jiru dubbataa jira. Juwar yeroo dhiyootti bahee WBO fi uummata wal-dhabsiisuuf qophaa’ee jira. WBO irratti shiftaadha jedheen barreessa jedhee hiriyaasaatti himeera. Kunis waliigaltee mootummaa waliin inni godhee jiruuf maallaqa mootummaa waliin walii mallatteessan akka argatu nii godha jedhee yaadeeti. Maallaqichi miliyoona guddaa akka ta’e dhaga’een jira. An warra koree teknikaa 72 keessan jira, ammammoo warra nama 20 keessa jirra. Kaan faca’aniiru. Juwaar waliin waanan ooluuf waan inni godhu hundan suuraa waliin sii erga!”

Garamitti baha laata? WBO kaambii galchee ficcisiisee maallaqa fudhatamoo, nii dhaba laata? Bullee ilaalla.

#TIM

Via: Oromia Qeerroo Media


MAALIIF SI JIBBU BEEKTAA??

Ganda wayii keessa iyyeessa mana namaa galuu fi raajii dubbatu tokkotu ture. Gaaftokko “Waaqayyo, iddoo kanatti gooliin ka’ee amantoonni bakka lamatti yeroo caban natti mul’iseera” jedhee waldaa keessatti raajii dubbate. Torban muraasa boodas dubbichi raawwatame.

Kanarratti jaarsoliin Waldaa raajichatti aaranii “situ amantoota keenya bittimse” jechuun tajaajilarraa dhorkan. Kana malees manasaaniitti akka Isa hin simanne, wajjin akka hin kadhannee fi nagaas akkan gaafanne amantootatti beeksisan. Warri cabsatanii ba’animmoo gidduu galanii raajicha fudhachuuf sossobannaan, “Ani waldaa tokko mufachiisee waldaa biraan dhaqu” jedhee dide.

Kanarratti jaarsoliin sun “inni achi deebinaan sabnis duukaa yaa’ee sokka” jedhanii waan sodaataniif Warra inni bira taa’utti isa hadheessanii manaa ariisisan. Utuunni “sababii ani maal yakkeef kun hundi natti dhufe?” jedhee boo’aa deemuus, sagaleen “hin sodaatin! Waa balleessite miti, IDDOON SUN WAAN SIN MADAALLEEF of gidduutti si jibban. Adeemi, seensa magaalattii yeroo geessu cinatti gorii dhaabbadhu” ittiin jedhe.

Iddoo jedhame ga’ee akkuma dhaabbateen dureessa investimentii jalqabuuf bakka biraatti darbaa jiru argee, “Waaqayyo, [ofirra deebi’ii gali malee laficha hin hejjetin, kanaa achi balaatu achitti si argata!] jedheera” ittiin jedhe. Dabalees dhoksaa baayyee mul’ataan argee itti hime. Dureessichimmoo dinqifatee, “Ilaa! Waa lama Waaqayyoon kadhadheen ba’e;
[1. Biyyicha dhaquu koo hin feetu yoo ta’e nama kee ergii nattimi kan jedhu,
2. Waldaan koo <nama Waaqayyoo ittiin hojjetu biyya sanatti yoo argite akka taate ta’ii nuu fidi> waan jedhaniif nama sirrii akka naaf kennu] ture. Kadhati koo lamaanuu deebi’eera. Erganni walitti nu fidee biyya kootti wajjin galla. Baasiin hundinuu ana bira. Kanati gaafattee olittis ani sin gargaara. Adaraa <tole> naa jedhi! ” jedhee kadhate. Raajichi kanarratti dureessicha duukaa gale, biyya sanatti nama guddaa ta’e.

Oromia Qeerroo Media


#teamkamaal
Ilmaan Oromoo Hundaaf
Shira Abidda Hin Dhaamne Qabsiisuuf Xaxamaa jiru Oromoon hundi itti dammaquu qaba. Shirri namoonni sammuu seexanaa fi bulguu baatanii deeman xaxaniin Oromiyaan jaalannuu fi Oromummaan nuti ittiin dhaadannu diigamuuf deemti. Keessattuu shiraa fi dabni namoonni muraasni #naannummaa fi #gandummaan wal ijaaranii xaxaa jiran tokkummaa fi egeree Oromoof balaa guddaa baatee as deema. Akka odeeffannoo keessaa beektonnii fi aanga’oonni mootummaa gameeyyiin saaxilaa jiranitti ABO balleessuu qofa Osoo hin taane Lammaa Magarsaallee Pirezidaantumaarraa darbachuuf #teamlammaa sana cabsanii aangoo dhuunfachuuf gartuu #teamkamaal jedhuun harka wayyaa jalaan gandummaarratti hundaa’ee ijaarameen daba guddaatu xaxamaa jira.
Gartuu kana kan ijaaranii fi Shira kana xaxaa jiran:

1. Janaraal Kamaal Galchuu –(Itti gaafatamaa dhimma nageenya Oromiyaa
2. Janaraal Biraanuu Juulaa_ I/A/Itti gaafatamaa RIB
3. Janaraal Kaffaaloo (Ajajaa komaandi poostii Lixaa fi kibba Lixaa)
4. Xayyibaa Hasan I/A/Pirezidaantii Oromiyaa
5. RIB keessaa Qondaalota lama kan maqaa isaanii yeroof hin arganne
Adda durummaa aangaa’ota mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti wal ijaaranii shira sheexanummaa xinsisaa jiran Kanaan seenaa gurraacha kan Oromoo bara baraan addaan diiguu fi Oromiyaallee bittinneessutu dhalachuuf deema.

Gareen kun Shira raawwachuuf akeekkatan kana hojiitti hiikuuf karoora guguddaa #afur lafa kaawwatan.
!ffaa. Janaraal Biraanuu Juulaa fi Kaffaaloon humna guddaa RIB harkaa qaban fayyadamuun WBO-tti duuluun dhabamsiisuu. Kana gochuuf humna qilleensaa dabalatee waan qaban hunda itti fayyadamuudhaan humna WBO cabsuu.

2ffaa. Hogganoota ABO hundumaa mana hidhaatti galchuu fi warra didan dhabamsiisuu. Miseensotaa fi deeggartoota ABO Oromiyaa guutuurraa guuranii hidhuu fi jumulaan guuranii kaampiilee guguddaa akka dhidheessaa fi xollaayitti naquu.
3ffaa. Jaalala ABO’n Oromoo biratti qabu balleessuuf olola gama hundaan irratti oofuu; maqaa xureessuu fi kaayyoo ABO busheessuu; uummata doorsisuu fi sodaachisuu.

4ffaa. Dhuma irratti Lammaa Magarsaa aangoo irraa darbachuu fi #teamlammaa rukutuun ofii itti darbuu.
Karoora isaanii kanaaf hojjetaa jiraachuu isaanii agarsiituu hedduutu jiru.
Gartuun Kamaal Galchuu kan gandummaa fi naannummaan of ijaaranii #teamkamaal ofiin jedhan kun yeroo ammaatti caasaa fi seera mootummaallee eeganii hojjetaa hin jiran. Ofiin buloodha.

Fakkeenyaaf, Kamaal Galchuu itti waamamni isaa Pirezidaantii Oromiyaaf ta’ee osoo jiruu Lammaa Magarsaaf ajajamaa hin jiru. Dhimmichi MM Abiyyi Bira ga’us innis furmaata itti kennuu hin dandeenye jedhama. Kamaal Galchuu maqaaf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa O Oromiyaa haa ta’u malee oolmaa fi hojiin isaa dhimma federaalaa keessa galuun kan Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Kaffaaloof karooora akkasii baasaa jiru isadha. Gareen kun naannummaan wal ijaarte waan ta’eef wal-amantaan fi abjuu nutu caalaatiin maraatanii halkanii guyyaa akka hojjetaa turanii fi jiran beekameera.
Hogganoonni ABO amma hidhaa jiran akka hidhaman kan ajaja dabarse Kamaal Galchuu ta’uus keessa beektonni kun saaxilaniiru. Hogganootaa fi miseensota ABO hidhaa jiran irratti gidiraafi hiraarsi (torture) kan wayyaaneen raawwachaa turtee olitti suukaneessaa ta’e raawwatamaa jiras jedhama.

Kanaafuu gartuun gandummaan machooftee safuu fi ittigaafatamummaa tokko malee uummata Oromoo diiguuf jirtu kun bakka jirtutti akka dhaabbattu Oromoon dhibbaa irratti gochuu qaba. Gartuun #teamkamaal jedhamu kun ABO balleessuu qofa irratti hin dhaabbatu. Shira gartuun #TeamKamaal xaxa jiruun #teamlammaan kan amma aangoorra jiru mataansaa rukutamuuf deema.

Waanti beekamuu qabu garuu eenyullee shiraa xaxus, hogganootaa, miseensotaa fi deeggartoota ABO hidhus qabsoon Bilisummaa Oromoo itti fufa. WBO’n haa jiraatu. Kan Oromiyaa jaallatu, kan Oromummaan akka hin banne barbaadu hundi daandii argate hundaan WBOtti dabalamuu qaba. Gandummaa fi gosummaan wal ijaartee warra Oromoo diiguu barbaaddu dura dhaabbanna. Yoomiyyuu Oromoon tokko. #teamkamaal diina tokkummaa Oromooti.