Murtii Gumii Abbootii Gadaa fi Waldaa Siiqqee Addooyyee Oromiyaa

Murtii Gumii Abbootii Gadaa fi Waldaa Siiqqee Addooyyee Oromiyaa

Finfinnee, Amajjii 9,2011(FBC)- Gumiin Abbootii Gadaa fi Waldaan Siiqqee Addooyyee Oromiyaa haala yeroorratti murtii maal dabarsan?

Gumiin Abbootii Gadaa fi Waldaan Siiqqee Addooyyee Oromiyaa torbee kana waltajjii mariisaanii magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti gaggeessaniin murtiiwwan addaddaa dabarsaniiru.

Waltajjicharratti abbootiin Gadaa, haadhi Siinqee, Qeerroo fi Qarreen Oromiyaa paartileen maqaa Oromootin socho’an lola dhaabanii nagaa akka buusan gaafataniiru.

Walitti qabaan Gumichaa Abba Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatuun waltajjichaan nageenya amansiisaa Oromiyaa keessatti fiduuf mari’atameera jedhan FBCtti yoo himan.

Ga’ee Gadaan nageenya eegsisuu keessatti qabuu fi akkaataa dhaabbileen siyaasaa Oromoo walitti dhiyaatanii mari’atan irrattis bal’inaan haasofnee kallattii nageenyaa fi araaraa keenyerra jedhaniiru.

Keessattuu ABO fi ODP walitti fiduu fi mari’achiisuun rakkoo nageenya dhiha Oromiyaatti uumame wajjin furuuf akka hojjatan gaafatameera jedhaniiru.

Hoggantuun Waldaa Siiqqee Addooyyee Oromiyaa haadhi Siiqqee Urgeen nageenyi Oromiyaa amansiisaa hin ta’u taanan, dura kan miidhamu dubartoota; nageenyi waaraan Oromoo fi Oromiyaaf ni barbaachisa jedhaniiru.

Dubartonni Oromoo Sinqee jalatti gurmaa’an namoota nageenya hawwasaa booressan irratti dhiibbaa kan geessisan ta’uun beekamaadha.

Waltajjichaanis ibsi ejjennoo nagayaa ba’eera;

1/Waraanni akka dhaabbatu,
2/Ololli ABO fi ODP waliratti banan akka dhaabbatu,
3/Mootummaan Federaalaa, MNO fi ABOn mari’atanii nagaa akka buusan,
4/Ummatni buqqa’e bakka isaatti akka deebi’u,
5/Mootummaan Federaalaa fi MNO waraana qaama sadaffaan daangaa Oromiyaa irratti deemaa jiru irraa saba akka tiksu,
6/Manni barumsaa, dhaabbileen daldalaa fi hawwaasummaa gara hojiitti akka deebi’an,
7/Midiyaaleen xaaxeessaa maqa balleessii walirratti banan hatattamaan akka dhaaban,
8/Safuun akka eegamu gaafataniiru.

Gumiin Abbootii Gadaa bara 2006 kan hundaa’e yoo ta’u, miseensota abbootii Gadaa Booranaa, Gujii, Ituu-Humbannaa, Sikkoo-Mandoo, Tuulamaa fi Maccaa of keessaa qaba.

Gumichi koree namoota 11 iddoolee kanneen irraa filman kan qabu yoo ta’u, hoji raawwachiftuu 5 qaba.

Gumiin kun itti gaafatamni isaa Caffee Abbotii Gadaa 225; Oromiyaa guutudhaa filatamaniifi.