Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga

Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa (Oromia Youth Leaders/Qeerroo)

Bayya Mootummaa Hin Qabne Keessatti Bu’uurri Misoomaafi Misoomni Wabii Uummataaf Ta’uu Jiraachuu Hin Dandanda’u

Note: While the TPLF regime constructs in the capital Addis Ababa restaurants that will make your head spin.  Used by the minority regime’s servants the people of Oromia are suffering like that very sad!

Bayya Mootummaa Hin Qabne Keessatti Bu’uurri Misoomaafi Misoomni Wabii Uummataaf Ta’uu Jiraachuu Hin Danda’u.

Fulbaana 01/2017 Oromiyaa Godinoota garaagaraa keessatti rakkoo dhabammuu fi Caccabuu daandii Konkolaataa irraa kan ka’een uummanni Oromoo Oromiyaa keessatti rakkoon Ulfaata keessa jiraachuun Manaa bahee deebi’ee galuuf haala rakkisaa keessa jiraacha jiru. Gidduu kana gabaasaleen Qeerroo suuraan kan deeggaraman Godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa bahan kan argisiisanidha. Uummatni Oromoo Waggaa 26 guutuu gannaa dhoqqeefi mucucaaf konkolaataan daandii deemuu rakkachaa, Bona immoo Awwaaraan Reebamaa dhukkuboota akka Sombaa fa’aaf Saaxilamaa jiracha jira.

Biyyi daandii misoomarraa jirtuu biyya mootummaa qabdudha, uummatni Oromoo mootummaa mataa isaa ykn bakka isa bu’ullee hin qabu. Biyya tokkoof bu’uuraleen Misooma Keessa Kanneen akka daandii Konkolaataa, humna Ibsaa Elektrikaa, bishaan dhugaatii, dhabbilee fayyaa, dhaabbilee barnootaa, Qonnaafi Warshaaleen Addaa addaa qabachuun Isaan bu’uurati. Biyyi keenya Oromiyaan mootummaa isheef dhaabbatu ykn bakka ishee bu’uu dhabuurraa rakkoo bu’uuralee misoomaa armaan olitti tuqnee keessatti Kuftee kan argamtuuf. Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi Uummaatni Oromoo walumaa galatti har’a gamtaan hiriirree kan falmachaa jirruuf waanjoo garbummaa jalaa baanee mootummaa fedhii fi sagalee uummataan deeggaramee uummata keenyaaf Ijaaruun Sadarkaa duraatti

rakkoowwaan Bu’uuraalee Misoomaa uummata keenyaaf furuun Uummatni Oromoo nagaafi tasgabbiin hojjetatee biyya abbaa isaa irraa akka jiraatuufi. Kanaafuu qabsoo Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG jabeessuun mootummaa garboonfattuu wayyaanee huunee qabaa kan jirruf mootummaan kun kanaan booda gonkumaa itti fufuu hin qabu. Waggaa 26 oliif maqaa Mootummaa misoomawaa misooma itti fufinsa qabuu gaggeessina jedhuufi maqaa bulchiinsa itti fakkeessa Dimookiraasii fi sirna Federaalizimii jedhuun bittaa umrii dheereffatera. Kanaan booda uummata Oromoo maqaa dhakaa bu’uuraa kaa’uufi olola misooma sobaan gowwomsuun ni ga’a, bittaan mootummaa Wayyaaneefi murna ergamtuu wayyaanee OPDO Oromiyaa irraa dhaabbachu qaba.

Injifannoon uummata Oromoof
Gabaasa dhiyaateef
Eebbisee Lammii Oromiyaa Irraa