Muftiin Olaanaan Dhimmoota Islaamaa Haaji Umar Idriis guyyaa har’aa ayyaana Iidaa sababfachuun haasawa godhan keessatti “የክልል 14 መስተዳድር” jechuun Finfinnee yaaman.

Muftiin Olaanaan Dhimmoota Islaamaa Haaji Umar Idriis guyyaa har’aa ayyaana Iidaa sababfachuun haasawa godhan keessatti “የክልል 14 መስተዳድር” jechuun Finfinnee yaaman.

Kun dogoggoraani moo itti yaadameeti? Waggaa 26 booda akkamitti har’a maqaan kun deebi’ee dhufe?
Dogoggoraan akka hin tahin akki itti jaarsi wanta kana dubbise sirriitti ibsa. Wanta barreeffame wayii irraa eegganoodhaan ilaalaa irra deddeebianii “የክልል ፩14መስተዳድር” jechuun waaman. Arrabni didee gara ‘Addis Ababa’tti geessuuf jennaan didanii sirreeffachaa itti yaadanii “የክልል 14 መስተዳድር” jedhani. Akkuma beekamu bulchiinsi magaalattii ammayyuu ‘Addis Ababa’ haa jedhamu malee, Oromoo biratti, akka bulchiinsa naannoo Oromiyaattis heeraan FINFINNEE jedhamee yaamama. Kun ilmaan Nafxanyaa akka dhukkubsuufi ክልል 14” san deebisuuf yookiis waanuma sana fakkaatuun maqaa lakkoofsaa yookiin kallattii wayiitti akka moggaafamuuf falmaa yoona gahan.

Waan har’a karaa Muftichaatiin nutti himame kana duubaan eenyuyyuu caalaa kan jiraachuu malu Abiy Haamad mataa isaa akka tahetti natti ciinca’a. Gaaffii Oromoon Finfinnee irratti kaasu ukkaamsuuf Nafxanyaa waliin kan ganamuu galgaluu aangoo qabutti dhimma bahee shiraa jiru isuma. Waan karaa Muftichaatiin jedhame kanatti Oromoon ni dheekkama moo salphisee bira dabra kan jedhu (sensitive scenario) hojjechaa jira. Yoo Oromoon salphisee bira dabre maqaa bulchiinsa magaalattii Finfinnummaa irraa mulqanii moggaasa ‘Killil 14’ fakkaatu kennaniifii labsuuf, yoo Oromoon lole ammoo summii arraba jalaa qabu kana liqimfatee turfachuuf jaarsicha akka waraqaa yaalii (litmus paper)tti fayyadame. Wayta Oromoon mirga Finfinnee irratti qabu, moggaasa maqaa ‘Addis Ababa’ dabalatee hojii irra oolchifachuuf qabsoo irra jirutti isheedhuma turteyyuu haquuf akkasitti diinni kaakkisaa jira.