Obbo Baaboo Galgoo ergaa mootummaan woyyaanee angoo qabaatte

Abbaa qabenyaa : Obbo Baaboo Galgoo ergaa mootummaan woyyaanee angoo qabaatte irraa kaasee. Miseensa amaanamaf ciima magaala Nagelle Arsi keessa jiraatudha namoota dhugaa dubbaatan hedduu diinaf saxilee kenne heddu isaan biyyaa Godaansisee jira
Obbo Tola Geda miisensaa amaanama opdo fi tajaajiltuu woyaane fi isaan amaanamtu nama tateef haga bara 1995 nama Gandaa Gorbi malka butta jedhamu bulchiinsaa tureef basaasa ciima taa’e hojaata turee dha
Osomaa kanaan jiraan bara 1997 filannoon biyyaa keessa geeggefame ture filaannoo bara sanii harka 100% kaan moo’atee Dargaagoo Tasfaayee Adaanee Jarroo jedhaama
nama sammuu ciima qabudha sayikolojji isaani jijjiree akka oroomoof dhabaatan nama godha turee dha osooma kanaan jiraan fillaannoo adeemsifaamee xumuuramee gutuumatti 100% Dargaagoon Tasfayee Adaanee Jarro mo’ate ergaasii OPDo’n karaa ittin sagaalee kana irraa fudhaatan mala hedduu mala turaan booda irraa Tasfaaye dargaagoo goota amaana ummata hin nyannee dha Mana fi lafa guddaa fi birr 100000 siif keenina sagaalee kee nuuf kenni jedhaanin du’ee bada malee sagaalee ummaata diinati hin gurguuradhu jedhaani
Dhumaa irratti halkaan Tasfayee woliin bullee inni ganaana Dr maraara Guddina dafee akka inni Nagelle Arsi gadii dhisee finfinne seenu qabu bilbilaanif innis osoo imaala Isaa garaa finfinne osoo deemu magaala zuwaay akuma gaheen miisensa Isaa keessa bilbili bilbilaamef wolii gahii qabu turee wolii gahii tana xumuuree deema jedhe miseensota Isaa wojjiin magaala Arsi nagelle keessa nannoo Boardii jedhaamutti wolii gahii ta’anii
Wolii gahii kana namni hordoofa turee nama Tola Geda fi Babo Galgo nama jedhamu kana turee wolii gahii keesaa nama kawaatani jirani akuma isaan wolii gahii egaalan nuu bilbili jedhaame ergaame achumaan wolii gahiin akuma egaaleen Namn Babo Galgoo jedhaamu kuun Poolisota hedduu faarsoo obaasee birr keennefi documents irra fudha ajjesa jedhaman
Achumaan poolisonii garaa wolii gahitti imaalan battaluma isaan argaaniin rasaasa dhukaasu egaalani achumaan Dargaagoo kana garaa Isaa dhosaani Dargaagoon Tasfayee kuun gocha fi waan isaan barbaadan waan itti barreef documents harka qabu hundaa nama dhigaa isaatin laaqe akka hin dubbannef godheedha
Akuma rasaasan rukuutameen hin duune finfinne malee Mana yaala bira naa hin geesina jedhe dhamaatee ummaatati
Ummaanni fudhaanii osoo finfinne geessuuf ta’ani poolisiin ummaatati rasaasa dhukaasuun nama baay’ee miila rukkutaanii dargaagoon ebbaa jedhamuu sabaabuma kanan miila hir’uu tal’ee jira
Ergaa ummaata irra ari’anii Mana yaala kuyera gessan marfee ajjesuu ergaa woraanani booda umnataan fudhaa bakka feetan gefaadha jedhaaman ummanni fudhaan osoo garaa finfinne xuquur hambasatti figaaniin karaa irratti goota lubbu ofii dhabee dha dargaagoon Tasfayee Adaanee Jarroo
Ergaa Tasfaayee du’ee Obboo Tola Geda bulchinsaa Nagele Arsi Godhaan muudaan achumaan nama yeroo ammaa kana achii irraa illee olii guddate goodina keessatti shashamannee hojaata ammaa
Kolleejjii barnoota fi konkoolata hedduu nama bitaatedha worraa harka dhigaa fakkenyaaf siif kaasee malee gochii kana fakaatu Nagelle Arsii keessatti ni heddumata

Via Meyra Abdi


[DhRTVO 17 11 2009] Garagaarummaa Siyaasa qabanus nutti Ummataa hiyyeessaa tajaajilaa nurraa barbaadu waliin qabna.


Oduu Gaddaa
Hidhamaa siyaasaa Ayyalaa Bayyanaa Laggasaa, ilmaan Oromoo Qilinxootti dararamaa turan keessaa tokko, miidhaa irra gaheen lubbuun isaa dabarteedha. Ayyaalaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa Nifaas Silk dura ta’aa aanaa 10 ture. Achirraa yeroo mormii Maastar Pilaanii qabamee hidhame. Reeffi isaa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos jira. Rabbi jannataan haa qananiisu. Maatiifi firoottan isaaf jajjabina hawwina.
Qabsaa’aan ni kufa
Qabsoon itti fufa

Via Jawar Mohammed