Mootummaan poolisoota Oromiyaa irra meeshaa hiikee hidhaatti guuraa jira!!

Mootummaan poolisoota Oromiyaa irra meeshaa hiikee hidhaatti guuraa jira!!

Mootummaan poolisoota oromiyaa irra meeshaa itti hidhe irraa hiikuun gara mana hiraarsatti darbachuutti fuulleffatee jira. Sababni kun ta’eef poolisoonni kun meeshaa fudhatanii gara waraana bilisummaa oromootti dabalamaa jiru waan ta’eefidha. Itti dabalees poolisoonni oromiyaa duula ristii Amaaraa deebisuuf gara kaabaatti imalan hedduminaan booji’amuu irraan kan ka’e mogolee isaan buuseera. Poolisoonni oromiyaa yeroodhan utuu waamicha ajaja olaanaa ABO~WBO hojii irra oolchitanii gaariidha. Biyya ofii isheefuu wabii hin qabneef wabii dhaabbatanii aarsaa hin barbaachifne kaffaluun beenyaa harka duwwaati. Biyya oromiyaa irraa dhalataniif galaa kaa’uunii fi galaa ta’uun seenaa biratti leellifamaa fi boqonnaa sammuu isa bara baraati. Ammas utuu Naacha impaayerichaatiin hin nyaatamiin seenaa Muusxafaa Huseen irra deebi’uuf dirqamaa isiniin jenna.


Kaabineen ofii magaalaa keessa ciisee ijoollee tooftaan waraanaa maal akka ta’ee hin beekne duuba gooree waraanatti oofa.! Gaafa ijoollee akkasitti booji’amtuu “kun warra kan keenyaa miti” jetti.
Maalumaafuu gurbaa inni gidduu kana face book dhaan gad ba’ee “humni addaa waxalaa jira’ jedhe eessa jiraa?
Waxaluu fi waxalamuu adda baastee hin beektuu yaa kaabinee Xobbee?
“Yoom boossee yoom firri yaa’ee”?
 

Waraanni Bilisummaa Oromoo(WBO’n ) dhala namaa kamiifuu kabaja namummaa(Personal dignity) isaa ni eega.! Ijoollee lola irratti booji’e ni soora.

 
Waan dhalli namaa argachuu qabu hunda ni taasisaaf.!
Kan leenjii gahaa fudhatee waliin loluu fedhuuf leenjii waraanaas ni kennaaf.!
Kan galee maatii isaa waliin jiraachuu barbaaduufis barnoota kenneef gaggeessa.!
Naamusa waraanaa akka idil Addunyaatti jiru hundayyuu ni kabaja.!
WBO’n haa waaru.!


Komaandar Indaalee inni Jawar irratti yaalii ajjeechaa raawwate erga ajjeefamee dhoksaan har’a awwaalchi isaa raawwateera jedhamee jira. Abiyyitti galgala’aa jira.