Mootummaan naannoo oromiyaa hojjettota mootummaa fi lafti akka ..

Mootummaan naannoo oromiyaa hojjettota mootummaa naannoo oromiyaatiif lafti akka kennamu jedhee ture.

haaluma kanaan gurmaahinsi lafa fudhannaa hojjetoo mootummaa naannoo oromiyaa raawwatee iddoo hojettan gurmaahetti ergame jechuunis gara mana qopheessaa godinoota addaa naannowwan finfinnee jirutti. Haluma kanaan bakkewwan tokko tokkotti kanfaltiin akka jalqabamuuf gaaffii gaafachaa turrus deebiin gama mana qopheessan nuuf deebi’u hin jiru.waanti nama ajaayibu hojjetaan baayeen lafa ni fudhattu waan jedhameef kanfaltii waan kanfalatu liiqii namoonni baayeen waalqoo irraa kan liqeeffate yoo ta’u,namoonni kaani immoo akkuma beekumsaatti nama itti dhufuu fi fira isaa irraa liqeeffate jira.hubadhaa liqiin liqeeffatame kun dhala kan qabudha.hojjetaan kun lafa argadha jedhee liqii liqeeffate dhala isaatiin immoo miidhamaa jira.lafallee hin arganne,hojjetan tokko tokko immoo liqii liqeeffate kana kan balleessantu jira sababa turtii irran kan ka’e jechuudha.waantii baayee nama ajaayibu immoo manni qopheessaa magaalaa burayyuu hojjetoota mootummaa lafa achitti gurmahaniif lafa hin qabnu nun jedhan,yeroo baayee itti deddebinee gaafannus deebii argachuu hin dandeenye.rakkolee hojjetaan mootummaa qarshii liqiidhan fudhatee balleessaa jirullee kaasnee yoo mari’achiisuuf jennu homaa tokkollee nu dhagahuu hin dandeenye.waanti nama ajaayibu garuu osoo abbaa qabeenyaa fi guraagee yookiin silxeen tokko gaafatee guyyaa tokko lama giduutti xumuurraaf jedhe hojjetaan achi keessaa tokko isin garuu waan hojjetaa mootummaa taataniif xiyyeeffannoo dhabdani nuun jedhe.
Ilaa hubadhaa osoo lafa hin qabnu nuun jedhan lafa immoo liiziidhan gurguruudhaaf beeksisa baasan.maaliif akkas nu gootu lafti hin jiru jettan eessa fiddani beeksisa baastan liiziidhaaf immoo jenne yoo gaafannuu,kun isin hin galchu nun jedhan.Ilaalaa hangam akka oromoon lammii isaaf hanga xiyeeffannoo kenne hojjetu.beeksisa baasan kana gaafa gaaffiin itti heddumatu yeroodhaf tursiisneerra jedha”

Via Jawar Mohammed

Mootummaan naannoo oromiyaa hojjettota mootummaa fi lafti akka

1 thought on “Mootummaan naannoo oromiyaa hojjettota mootummaa fi lafti akka ..

  1. We are tired of these nonsensical so-called purposed leaks, to their friends hands. What is the underlying objective of this message? Are we expected to feel sorry for them? Are they blabbering about discrimination to evict Oromo farmers?

    Evicting farmers from their ancestral lands is an eviction and should not be encouraged whether it is done by OPDO members or others. Stop evicting farmers from the fertile lands that feed the city. Maintaining the fertile lands is more important than some houses the OPDO members & leaders or others will build by evicting farmers.

Comments are closed.