Mootummaan Bilxiginaa kun dhimma Oromoo ukkaamsuuf jecha OMN ukkaamsuuf carraaqqiin inni itti jiru guddaadha.

Mootummaan Bilxiginaa kun dhimma Oromoo ukkaamsuuf jecha OMN ukkaamsuuf carraaqqiin inni itti jiru guddaadha.

Mootummaan kun dhimma Oromoo ukkaamsuuf jecha OMN ukkaamsuuf carraaqqiin inni itti jiru guddaadha. Dhaabbatni miidiyaalee biyyaa too’atu Ethiopian Broadcasting Authority (EBA) OMN irratti dhiibbaa guddaa godhaa ture. Ammas dhiibbaa irratti godhuu akkuma itti fufetti jira.

Dhimma Mana Lubummaa Oromiyaa ukkaamsuuf haasaa Bsa. Hayilamikaa’el sababeeffachuun mootummaan Bilxiginnaa akeekkachiisa cimaa OMN’f kennuu isaa xalayaa fb irra naanna’aa jirtu irraa argitan jedheen amana. Kana qofaa miti.

Dhimmaa Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa keessatti miidhamaa turan sana OMN yeroo gabaasaa turetti dhimmi sun akka ukkaamfamuuf EBA akeekkachiisa OMN tti ergee ture. Mee xalayaa barruu tana waliin maxxanse kana ilaalaa! Waan OMN gabaases irra deebi’aa ilaalaa. Sababni isaan OMN akeekkchiisaniif odeeffannoo madaalawaa miti kan jedhuudha. Garuu yeroo dhimma barattootaa sana qaama dhimmi ilaalutti OMN bilbillee gaafatu deebii gahaa hin kennan. OMN waan isaan jedhan dabarsuu dhabee miti. Isaan waan dhugaa hin qabneef dubbicha dheessu. OMN ammoo dhimmicha gabaasuun waanuma irraa eeggamuudha. Akeekkachiisa EBA irraa wanti hubatamu hin gabaasinaa jechuudha. Kuni ammoo mirga miidiyaa dhiibuudha.

Dhiibbaan isaanii kun dhiibbaa dhimma Oromoo ukkaamsuu akka ta’e kana caala wanti ibsu jira natti hin fakkaatu.

OMN Gurraa fi Ija Ummataati!

Ferhan Abdulselam

የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለሰልጣን ለኦኤም ኤን የጻፈውን የማስፈራሪያ ደብዳቤ ኣይተናል። የደብዳቤው መነሻ ደግሞ ኣንድ ሃይማኖታዊ ቡድን በጥላቻ ተነሳስቶ ሁለት የኦሮሞ ኣካላትን ማለትም ኦኤም ኤን እና የኦሮሞ ኦሮቶዶክስ ኣባቶችን ለመምታት ያለመ መሆኑ ቁልጭ ብሎ ይታያል። የኦሮሞ ሃይማኖት ኣባቶች በቋንቋችን መጠቀም ይኖርብናል በማለታቸው ብቻ የጥላቻና የጥቃት ናዳ ሲወርድባቸው ታዝበናል። ኦኤም ኤን ያደረገውለነዚህ ድምጽ ለተነፈጉ ኣባቶች ድምጽ መሆን ነው። ህገመንግስታዊ መብታቸውን ተግባራዊ ለማድረግ በመታገላቸው ብቻ በጭራቅነት ተፈርጀው የጥቃት ፕሮፓጋንዳ ለተከፈተባቸው ኣባቶች ኦኤም ኤን ድምጽ በመሆኑ ሊመሰግን ይገባ ነበር።

የብሮድካስቲንግ ባለስልጣኑ ዛሬ ያለሃፍረት ለኣንድ ወገን ደቦ በመውጣት ኦኤም ኤን ላይ በመነሳቱ የማን ጠላትና የማን ጠበቃ እንደሆነ ኣስመሰከረ። ከዚህ ቀደም ኢሳትን ጨምሮ በርካታ የኣማርኛ ፕሮግራም ሚዲያዎች የኦሮሞ ኦርቶዶክስ ኣባቶችን ሲወርፉና ኣያይዘውም በኣፋን ኦሮሞ የማምለክ መብትን እንደ ጥቃት ቆጥረው የኣፈናና የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ባለስልጣኑ ኣልተነፈሰም። ዛሬ ኦኤም ኤን ላይ ግን ባለ ኣራት ገጽ ማስፈራሪያ ደብዳቤ በመጻፍ ጭምብሉን ኣውልቆ ወገንተኝነቱን ኣሳይቷል። ዋናው ኢላማ ኦኤም ኤንን ኣፍ ማስያዝ ነው። ሚድያው የሰፊውን የኦሮሞ ህዝብ ድምጽ በማስተባበር ለወያኔ ውድቀት ከፍተኛውን ሚና የተጫወተ ከመሆኑም ባሻገር ዛሬም የሚታየውን የመንግስት ኢፍትሃዊነት በመጋፈጥ ከኣንድ ነጻ ሚድያ የሚጠበቀውን ድርሻ በማበርከቱ ጥርስ ውስጥ ገብቷል። ይህ ጦርነት ግን ከኦኤም ኤን ወይም ከኦሮሞ ኦርቶዶክስ ኣባቶች ጋር ብቻ ሳይሆን ከመላው የኦሮሞ ህዝብ ጋር መሆኑን የሚመለከተው ማንኛውም ኣካል ልብ ሊል ይገባል።

Yaya Beshir

#Dogongora_guddaa
wagggaa tokkoon dura.

Mallaqnii BILTSIGINNAAN hirtu nyaachuun qarummaadha. Fudhadhaa mallaqni sun kanuma oromoo irraa guuramedha.


Baadimeef shiraaroof dhala keenya dhumeef gadda guddaa nukeessaa hin baane qabannee otuu jirruu, ABBAYIIF gowwaa barbaadadhu.


“Koomishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa Yeroo ammaa ? (kom. Araarsaa Mardaasaa) eenyu ?

Yakkamtoota kaleessaa har’a maqaa jijjiiramaatin aangawoota gurguddoo godhanii muudun madaa ummataatirratti ashaboo firfirsuudha.

Komishinarri har’aa yakkamaan kaleessaa Araarsaa Mardaasaa Bara 1988 bulchinsa aanaa Gindabarat yeroo turetti yakka tokko malee namoota heddu ukkamsun ajeechaf gidiraa adda addaa rawwachaa tureera namoota ajjefaman kessa kanneenis bosona kessatti awwalan kan nama tokko moo yeroo isaan dhoksuuf jedhan ummata nanno tin irra dhaqabame reffi isaa gara ganda isaatti galuu danda’e jira. Obbo Caalaa Kabbaba kan jedhamu February 20-1988 mana hidhaati halkan basan ajjesan. Yeroo sanatti ajjeechaa suukaneessaa Komishinarri har’aa bulchaan aanaa ginda barata 1988 ti Araarsaa Mardaasaa yakkawwan raawwatan Gaazexaan(Barruuleen) urjii waggaa 2ffaa Jildii (maxxansaa) 50ffaa haala suuraa gaazexichaa armaan gadii kanaan gabaasee ture.

“Maatii tokko keessaa nama 30 ol hidhaattii guursisanii loon maatii sanaa nama bineensa jalaa galchu dhabanii bineensi hurufatti fixe. Namni kanuu kan hidhamtoota gaafachuuf gara buufata poolisii adeeman ni hidhamu. Sababa kanaan galaa fi huccuu geeddaratan dhabanii gidiraarratti gidiraa argaa turan. Namni maatii isaanii xixiqqoo (ijoollee) akka hin gargaarre doorsisuudhaan gocha gara jabinaa shallaggii (Gita) hin qabne. Raawwatan. Namoota mana hidhaa keessaa baasanii bosona keessatti ajjeesisaa turan. Akkuma baratan bosona keessatti isaanii awwaaluf deeman ummanni naannichaa argee fuudhee iddoo dhalootaa isaatti awwaaleera.” Guutuu isaa gaazexicharraa dubbisaa. Daa’imman xixiqqoo maatii malee gargaarsa namoota biroo malee hambisuudhan nama fakkeenya gara jabinaa ta’etu har’a Koomishinara Koomishinii Oromiyaa ta’ee boombii ummatarratti darbisiisaa, ajajdoota aantummaa qaban guyyaa walakkaa raasasan ajjeechisaa jira.

Namoonni yakkamoo fi gara jabeeyyin akkanaa kunneen yeroo filannoon as adeemu kanatti gara aangoo dhufuun isaanii yakka suukanneessaa ilmaan oromoorratti raawwatamuuf as adeemu akeeka. Namoonni siyaasaa oromoo jajjaboon, Sabboontonni, Qeerroo fi Qareewwan amma Raadaarii namicha yakkamaa kanaa keessa jiru.

Ajjechaa fi gocha suukkanneessaa kana namoonni isa waliin raawwatan.

1.Ajajaa kudhan Mokonnon Fula’aa

2.Ajajaa kudhan Abarra Akkawaaqi

3. Obbo Maqasaa Yaadate
Warren kun Ajechaa Obbo Caalaa Kabbabaa fi warren Ajeesan dhikisan kalattin kan rawatanidha.

Barruulee fi namoota inni yeroo sana ajjeesise keessaa kan suuraa isaanii arganne armaan gadi…”

Yaya Beshir


#ABIY_AHAMAD waan keessa jiru as irraa tilamaamuun ni danda’ama.
Buwayaalaw, Ittii aanaan bulchiinsa Moottuummaa NAANNOO amharaa, abiy Ahmad achi irraa kaasee akka , lammaa magarsaa MINISTEERA jechuun muudama biraattii ol dabarsiinaan hin fudhadhu jechuun ajaja itti kenname didee jira. Muudamtoonnii Sabaan amhaaraa fii Sabaan TIGREE ta’an iddoo jiran irraa , waan Saba isaaniittiif qofa hojjachuun alattii ajaja abiy tokkoonilee fudhatee Kan hojjataa jiru hin jiru. Kanaaf hardha naannoo amhaaraaf naannoo TIGRAAY keessattii otuma ol aantummaa isaaniifii sirna isaanii geggeessaa fii jiruu, namni tokkoollee oliif gad caccabee, BILTSIGGINNAAf deeggarsa bahaa yookin filadhaa jedhuu hin jiru.
Biltsigginnaa hin deeggaree jechuunis namni tokkichii hidhamaa jirus hin jiru.

Amhaaraaf tigreen harka miciirtee, kaayyoo ofii geggefataa jiru.
Gochii oromoo irrattii taasiifamaa jiru hundi waliigaltee amhaarrii ABIYIIN waliin godhaa jiraniidha.