Mootummaan Barsiisota Mallaqaan Sobuun Filannoof Uummata Akka Galmeessaniif Bobbaasuun Ifoome!

Mootummaan Barsiisota Mallaqaan Sobuun Filannoof Uummata Akka Galmeessaniif Bobbaasuun Ifoome!

SBS-Ebla, 27/2021Magaalaa Bishooftuutti Mootummaan barsiitota hedduu manneen barnootaa keessaa baasuun ji’atti qarshii 9000 isiniif kennina jechuun gara hawaasaatti bobbaa’anii hojii sobaa hojjechuun uummata galmeessanii kaardii filannoo akka kennaniif tasisaa jiraachuun isaa beekameera.
Adda dureen kanneen hojii kana qindeessaa jiran barsiitota miseensa Bilxiginnaa Oromiyaa ta’an yoo ta’u, barsiisota kaan ammo maallaqaan gowoomsuun hoji kana hojjechiisaa jiraachuudha maddi keenya Bishooftuu irraa Shinniigaaf kan hime. Barattoonni sababa kanaaf hanqinni barsiisaa waan isaan mudateef yeroo ammaa baatii lammaffaaf barnoota malee taa’aa kan jiran ta’uunis beekameera.