“Mootummaan amma jiru kun, kan eenyuuti kan jedhu deebi’ee gaaffii nutti ta’eera!” Obbo Leencoo Lataa

“Mootummaan amma jiru kun, kan eenyuuti kan jedhu deebi’ee gaaffii nutti ta’eera!” Obbo Leencoo Lataa

Yaa dubbistoota Barruu Gullallee Post Ashamaa!
Barruun keenya jildii 1ffaa, lakk.7ffaa ammas waan haaraafi hawwatootiin jabaa isiniin jetti. Qabiyyeewwan barruu kanaa keessatti barreeffamoota garaagaraa, hayyoota hirmaachisetu dhihaata. Keessattuu qophii Ilaafi Ilaamee keenyaan, Hayyuufi Gameessa Oromoo Obbo Leencoo Lataa dubbisnee jirra. Itti dabalaanis dhimmoota taatee tibba kanaan wal qabsiisnee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dubbisneerra. Barreeffamootni gaggabaaboon cuunfaa yaada hayyootaas qubee Oromootiin kuulamanii dhihaataniiru. Qabiyyeewwan muraasa jiran:
– Paartii Badhaadhinaa:
Gaaffii Hiree Ofii Murteeffachuu Oromoo Balleessuuf Aggaamame.
Warra Kormee PhD
– “Mootummaan amma jiru kun, kan eenyuuti kan jedhu deebi’ee gaaffii nutti ta’eera!”
Obbo Leencoo Lataa
– Qabsoon Barattoota Oromoo Yoo Maal Ta’e Milkiiin Goolabama Laata?
– Bu`uuraalee Nageenyaa (Pirofeeser Baqqalaa Guutamaa )
– “Masgiida gubanii biyyas gubuuf yaadan; garuu bilchinni Oromoo bishaan ta’ee abiddicha dhaamse.”
Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa
-“Abo’n Guca Biliisummaa, Diimokiraasiifi Nagaa Waaraa Uummatoota Hundaati!” (Jaal Dawud Ibsaa)
-Falmii Qaala’insa Jireenyaa
– Dhaabbata Distinii Itoophiyaa Fi Hojiiwwansaa
-Mirga Hiree Murteeffannaa Alaa (external self determination)
-Tuullaa Gaaffii Oromoofi Irradibaa Mootummaa
-Maddi Masaanummaa Siyaasaa Biyya Keenyaa

Torban keessan barruu Gullallee Post waliin dabarsaa!
Yaada dursaa; Odeeffannoo Madaalawaa!
Namoonni raabsuu barbaaddan +251115578015

Solomon A. Gobena


Hariiroon Daani’eel Kibrat fi Dr. Abiy yeroo hunda sammuu kootti gaafii ta’a. Namni yoo yaadaan walitti galu hariiroo cimaa uuma. Dr. Abiy kan aangoo isaaf dabarse obbo Lammaas ofirraa fageesse. Garuu Daani’eel Kibrat kana bobaa isaa jalaa baasuu dide. Osoo yaadni Dr. Abiy kan Daani’eel Kibrat irraa adda tahee akkuma obbo Lammaatti ofirraa fageessa ture. Gama biraatiin kun eenyummaa Dr. Abiy calaqqisa. Karoora dhokataa duubaan waliin oofaa jiran wahiitu jira fakkaata.

Ferhan Abdulselam


“Sirna cufinsa leenjii miseensota ODP irratti leejifamtootni nuyi miseensa ODP malee PP miti jedhanii ifatti dubbatan magaalaa Gobbaa(Baalee) irratti.
Miseensonni ODP akkana jedhan:
“PP’n diina Oromooti. Gaaffii Oromoo dhiiseeti Oromoorratti hojjetaa jira. Dhimmi Finfinnee lafaa hin kaane, golli Oromiyaa hedduunx ‘komaand post’ jalatti bulaa jirti, Oromoon Wallagga,Gujii,Shawaa, Walloo fi bakkee birootti heddumminaan hidhamaa jira,Nuyi ODP dha malee ‘abaalii keessanis aballii keessanis hinbarbaadnu” jechuun leenjistoota qaanessaa turanii har’a xumuran.”


#RoobeeBaalee.
Waraanni Abiyyi Ahmad ummata keenya nagayaan hiriira bahe akkanatti tumaa oole.
Namni miidhaan hamaan irra gahe 70 gaheera.
በባሌ ሮቤ የአብይ አህመድ ወታደሮች በሰላም ድምፁን ለማሰማት የወጣውን ህዝብ እንዲህ ስደበድቡ ነበር።
መንገደኛ ሁላ ሳይቀር ስደበደብ ነበር።
ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው 70 ደርሰዋል።

Abdi Teyib Wako

1 Comment

Comments are closed.