Mootummaan Abiy ummata Oromoo karaa hedduu miidhaa jira!!

Mootummaan Abiy ummata Oromoo karaa hedduu miidhaa jira.

Jaal Abdii Raggaasaa bakka itti hidhame dhabame.
Oduu nu gahe akka ibsutii, Jaal Abdiin Burraayyuuttii hidhamee mana murtiitti deddeebisamaa ture. Guyyaa kaleessaa garuu humni federaalaa ‘qorannoof barabaadna’ jechuun fiudhanii deeman. Maatiin har’a ganama galaa geessan iyyuu nama harkaa fuudhu dhabanii deebi’an.
Haga yoonaatti eessatti akka hidhame hin beekamne.

Dábessá Gemelal

Hin jilbeeffannu! Haqni keenyas hin hafu!!
#Falmaa2020

Mootummaan Abiy ummata Oromoo karaa hedduu miidhaa jira.
1. Odeeffannoo dhugaa fi qajeelaa akka hin arganneef Internetaa fi bilbila irraa kute.
2. Gaazexeessitoota Oromoo Afaan Oromoo odeeffannoo dabarsan lama-Dassuu Duulaa fi Noolee Waaqoo mana hidhaatti darbe.
3. Ogeessota hojii ogummaa hojjatan doorsisuu fi sodaachisuun akka ummanni tajaajila haqaa hina rganne gochaa jiran,
4. Jaarmiyoota siyaasaa Oromoo walaba ta’an irratti uggura gatuun sochii dhoowwe,
5. Warra odeeffannoo sobaa fi qabatamaa hin taane tamsaasaniif hayyama kennuun akka ummanni Oromoo odeeffannoo qajeelaa hina rganne taasisaa jira.
6. Namoota garaa isaaniif malee, dantaa ummataaf quuqama hin qabne Oromoo irratti muuduun ummata gidirsaa fi dararaa jira.
7. Namoota dantaa Oromoof quuqama qaban hidhuu fi ajjeesuun caasaa fi daanii guddina ummataa irraa fageessaa jira. Kun fakkeenyaaf kan caqasame malee, dhiibbaa fi loogiin jiru tarreeffamee hin dhumu.

Kan nu baasu falmaa keenya jabeessuu dha.
#Falmaa2020