Mootummaan Abiy diinummaa Oromoof qabu dachaa gochaa jira!!

Mootummaan Abiy diinummaa Oromoof qabu dachaa gochaa jira!!

(SQ- Ebla 3/2020)Sabboontonni Oromoo bakka tokkotti mana hidhaa Godina Qeellam wallaggaa Dambii Doollootti dararamaa jiru

Hidhamtoota mooraa kora bittinneessaa poolisii godinaa dudduubatti ukkaamfamanii dararamaa jiran keessaa kan maqaa isaanii nu qaqqabe:

1, Taammirat Baacaa

2 ,Taarikuu kaasahuun

3, Risqu Abdallaa

4 ,zarihuun Baabbuu

5 Gabrillee shifarraa

6, Hamdii Arbisee

7 ,Daawwit Malaakuu

8, Asfaw Gajoo

9, Admaasuu Qana’aa

10 ,yohannis Mul’ataa

11 ,Dammaqaa Nagaasaa

12, Gurmeessaa

13 ,Tagibaaruu Dheeressaa

14 ,Adabaa Ayyaanaa

15 ,Carra Gabbisaa

17, Boggaalee Tarfaasaa

18 ,Alamuu Mul’ataa

19 ,Gammachuu shifarraa

20 ,Eeliyaas Fiqaaduu

21, Wubisheet Abdiisaa

22, Faqqadee Tolaa

23, Dagaagoo Tasammaa

24, Dassaleenyi Ayyaanaa

25 ,Jigsaa Dirribaa

26 ,shibashii Mokonnon kan jedhamanii fi kanneen biroo ti.

Maqaan adda kan hin baane lakkoofsaan 60 kan tahan reebicha fi beelaan dararamaa jiru.
Oromoo dararuun haa dhaabbatu!!


Barataa Dirribaa Araarsaa yeroo biyya seeraa fi heerri jira jedhamutti haala suuraa irratti argitan kanaan humni tikaa harka duubatti hidhee deemaa jira.

Dirribaan barattoota bara baranaa yuuniversitii irraa ariyaman keessaa tokkodha.

Nama barnoota irraa ariyanii jireenya humnaa hojjetatee bulaa jirutti guyyaa har’aa humni tikaa haala nama sukkaneessaa taheen akkasiin dararaa jiru.

Kuni ummata fuulduratti camera duuba bakka dahootti maal akka raawwatan nama kana irratti tilmaamuun nama rakkisu.

Qabsoon keenya sirna kana hundeen buqqisuu qofaan ummatni keenya nagaa argata.
Qeerroon oromoo kana ofirraa ittisuu qaban.

via: Dábessá Gemelal


#Of_Eeggannoo_Koronaa

Har’a bullee boru arguuf
Gorsi qorsaa haa fudhannuu
Ogeessoota waliin taanee
Wanta dhufu haa hubannuu

Yoo dandeenye mana turuu
Ala baanaan adda siqaa
Gaafa alaa mana galtan
Harka keessan tolchaa dhiqaa

Yaa ummata garaa laafu
Har’a hin taane akki kalee
Namuu silaa haajaa qaba
Mana hin oolu rakkoof malee

Firas taanaan warri ollaa
Wal dubbisaa fageenyatti
Akka durii wal hammannee
Wal hin finnu hammeenyatti
Rakkoo hamtuu yoo dabarre
Wal ni garra nageenyatti

Yaa ogeessa gursaa bultee
Biyya keetiif wabii taatu
Rakkoof hamtuu sirraa qabee
Dachiin marri si haa baatu

Yaa miidiyaa biyyaaf jecha
Kanaan himtee kaaniin himtu
Gumbiin kan kee siif guuttamee
Irreen kan kee siif haa cimtu.

~by Usmaan Waariyoo Heeban


= ADAAMAA, ADAAMAA,ADAAMAA

TATAMSA’INA #COVID-19 ITTISUUF

BISHAAN MALEE MAAL GODHU..!?

= KAN IFAA DUNGOO YKN SHAAMAA

IBSANNAA,KAN DHEEBUU BISHAANII

TATAMSA’INA KORONAA VAAYIRASII

OFIIRRA ITTISUUF EENYUTTII HIMANNAA

BISHAAN BADEE MOO……..!?

KAN BALLEESSETU CUBBUU QABA…!!?

^==============================^

= Ogeeyyiin fayyaa harka keessan
Saamunaan dhiqadha jedhu
Ofii handhuura Adaamaa jirra
Bishaan hin jiruu
Ganda bookuu shananni fi
Naannoo ishee bakkan an jiruu
Fuggisoo Tatamsa’ina Koronaa🤸🔨

= Qamni dhimmi ilaaluu callisee jira
Yeroo amma kana
Koronaa Vaayirasii ittisuuf
Harka saamunaan dhiiqadhaa jedhaa
Ogeessi fayyaa,Warra Adaamaa
Gandaa bookuu shanan keessatti
Bishaan ji’aa tokkoo oliif badee jirra
Maal wayyaa…..!!??

= Koronaarra of eeguuf
Harka qulqulleessuuf
Saamunaaf bishaaniin
dhiqadhaa jidhuu
Rakkinna bishaaniif
Eenyuttu furmaataa…!?
Koronaarra of eeguuf
Harka dhiqachuun jalqaba
Hawaasa ganda bookuuttii moo…!?
Qama ganda bookuu moo…!?
Bishaan badeetu cubbuu qabaa..!?

= Tufaa Wadaajoo Bitootessa 2020.