Mooraa Sanqallee Ambootti Maaltu Geggeeffamaa Jira? (Olaantummaan Seeraa Miidiyaatti Odeessuu Qofaan Kabajama Otuu Hin Taane Gaafa Hojiitti Hiikame).

Mooraa Sanqallee Ambootti Maaltu Geggeeffamaa Jira?
(Olaantummaan Seeraa Miidiyaatti Odeessuu Qofaan Kabajama Otuu Hin Taane Gaafa Hojiitti Hiikame).

Hidhaafi dararaan ilmaan Oromoo irraa hin dhaabbanne. Tibba kana golee Oromiyaa garaagaraa irraa badii tokko malee ilmaan Oromoo ukkaamsuun gara Mooraa Sanqalleetti guuraa jiraachuu argina. Namoonni hidhaman kun murna, murnaan mooraa kana keessaa gara mana murtii olaanaa magaalaa #Ambootti dhi’aachaa jiru. Iyyanni Maqa balleessiin irratti baname kunis “Ati Shaneedha, Ati Abbaa Torbeedha”, aguuggii jedhuun akkuma kaleessa “Shororkeessaa”, jechaa turan san amala wal fakkaataa calaqqisiisaa jira. Haata’u malee manni murtichaas aangoo maaliin akka qorachaa jiru, Waajjirri Poolisii Godina Shawwaa Lixaas kallattii kamiin akka iyyata irratti dhi’eessaa jiru gaaffii jabaadha! kanumaan namoota asii gaditti tarreeffamanii jiran guyyaa gaafa facaasaa/Lammaffoo mana murtii kanatti dhi’eessanii turan. Badii tokko malee osoo dararamaa jiranii guyyaa beellamaa torbee lama gaafatanis abukaattonni bilisaan namoota kanaaf dhaabbatan mormanii guyyaa gaafa 9/5/2011 tti akka beellamaan godhaniiru!

Abukattoonni Namoota kanaaf falaman 1)Dhaabaa Cufaa 2)Dajaee Xaafaa 3)Qananiisaa Takkalaa dha
Gaaffii dhiyaate kanaaf mormiin dhiyaate ፡-
1. Angoo Mana Murtii waliin Wal Qabatee
2.Bakki hidhamtoonni kunii jiranii Mana Leenjiiti malee bakka itti Naata gahaa fii yaalii Argatan mitii
3.Hidhamtionni kunii Maatii isanii fii Abukatoo isanii waliin wal Quunnamaa hin jiranii
4.Gaaffiin Amma Dabalataan yeroon Beellama irratti gaafatamef Sababuin dhiyaate gahaa Quubsaa mitii ragaa Qaama hidhe bira jiru akka waan Qaama biraa bira jirutti mana murtiif gabaasuun Sirri miti
5.Akka Seera biyyattii Namni yakka rawwachuun isaa Erga mirkana’een booda Qabamee Hidhama malee Hidhanii ragaa irratti Qindeessuunn fallaa Heera mootummati waan ta’eef gaffiin yeroo beellamaa dabalataa dhiyate kufaa akka ta’u kan jedhu gaafatamera manni murtii kana irrattii jala murtii kennuuf gaaf 9/5/2011 beellamameera.
Odeeffannoo dabalataa akkuma arganneen isinii maxxansina!.

Oromia Qeerroo Media

Dhagefadhaa meeJeraal Hayiluu Gonfaa maal Jedhuu Turtii gaarii Waaliin godhaa!

Jarrikun maraatuuf deemu haala kanaan!!


Jijjiiramni amma dhufes dhiiga Qeerroo akkanaatiin dhufe. Nagaan turaa!


Dhugaan jirtuu tanuma !!
Namoni jijjiirama amma argannee kana jibbaan
1 haattuu.
2 wallalaa.
3 hinaaftuu

Warra akanaa kanatu Oromo bulcha safu!


KALEEF HARDHIS nuuf tokkuma

(SBO – AMAJJII 10,2019) Duulli hidhaa ilmaan Oromoo irratti geggeeffamu itti fufeera.

Obbo Badhaasaa Dhiinsaa Amajjii 09,2019 kaleessa ganama mana jireenya isaanii naannawa Finfinnee, Ashawaa Meedaa naannoo Kondominiyemiitii korri bittinneessaa mana isaanii cabsanii seenuun qabanii fudhatanii deemuun hubatameera.

Eessatti akka hidhamanis, maaliif akka hidhamanis haga ammaa wanti beekame hin jiru.

 

 

 

 

 


ABOn waraana hin qabne kan hoogganni isaa surree keeshaatti baatee gale ABO hin jedhamu. Maqaa biroo qabaachuu mala!! Garuu Kaadiroonni OPDO haaraan ABOf hayyu duree muuduun waan eyyamni isaaniif kenname fakkeessaa jiru!

Kun akka OPDO sana waan uummata goyyoomsuuf ODP jechuun maqaa moggaasuuf carraan kennameefiin waliaddaa. Nutti Jibbee hin qabu Kaayyoo Walabummaa fi Bilisummaa Oromoo Qabsoo godhuu;Raakkoo keenyi faallaa kana tahee.
OPDOn bara ishee guutuu fugisso dubatti!!