Moggaasni Shoororkeessummaa Duraanis Nuuf Hin Malle (Ijoo Dubbii ABO – Waxabajjii 30, 2018)

Moggaasni Shoororkeessummaa Duraanis Nuuf Hin Malle
(Ijoo Dubbii ABO – Waxabajjii 30, 2018)

Waggoota 7 dura,Waxabajjii 2011 Mootummaan Itoophiyaa kan TPLF/EPRDFiin hoogganamu Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessaa Ogaadeenii fi Dhaaba Ginboot 7 jedhamu “shoororkeessitoota” moggaase. Tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa yeroo sanatti fudhate sun kufaatii yookaan mohamiinsa siyaasaa isa mudate irraa humna waraanaatiin of dandamachiisuuf daba dalagame malee ulaagaa kamiinuu kan fudhatama qabu hin turre.

Addi Bilisummaa Oromoo moggaasni shoororkeessummaa kan mootummaan Itoophiyaa dabaan isatti maxxanse sun faallaa eenyummaa isaa (ABO) tahuu fi inumaayyuu mootummaan Itoophiyaa ofii isaatii gocha shoororkeessummaa kan sadarkaa mootummaa (State terrorism) raaw’achaa kan jiru tahuu irra deddeebi’ee ibsaa turuunis ni yaadatama. Yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga dhala namaa fi gocha shoororkeessummaa lammiilee irratti raaw’achaa turuu isaa qabsoo ummatootaan dirqisiifamee amanee jira.Moggaasa isaaf hin malle maqaa

“shoororkeessummaa” kan mootummaan TPLF/EPRDF Adda Bilisummaa Oromootti maxxanse kanaan miseensotaa fi deggertootni Adda Bilisummaa Oromoo, akkasumas, sab-boontotni ilmaan Oromoo kanneen miseensa ABO hin tahin, garuu, bifa fedheenuu kabajamuu mirga ummata isaaniif falman hedduun miidhaa ulfaataa mootummaa Itoophiyaatiin geessifamuuf saaxilamaa yoona gahanDargaggoo Kaffaaloo Tafarraa umrii isaa waggaa 21tti Adda Bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuudhaan himatni dharaa irratti dhihaatee mana hidhaa Itoophiyaatti darbatame.

Mana hidhaa keessatti waggootii dheeraaf gidiraa suukanneessaan dhala namaatiif hin malle erga irra gahaa turee booda dhihoo kana haala akkaan gaddisiisaa taheen miilla isaa lamaanuu mana hidhaa keessatti dhabee lubbuudhaan bahe. Engineer Tasfaahun Camadaa roorroo mootummaa EPRDF jalaa dheessee biyya koolu-galtummaadhaan jiraachaa ture Keeniyaa keessaa humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaatiin ukkaamfamee mana hidhaa Itoophiyaatti darbame. Mana hidhaa Qaallittii keessatti warruma isa hidheen haala gaddisiisaadhaan ajjeefame. Isaan kanneen akka fakkeenyaatti kaasne malee moggaasa shoororkeessummaa dabaan Adda Bilisummaa Oromoo fi Qabsoo Bilisummaa Oromootti maxxanfame kanaan ajjeechaan lubbuu, toorcheriin manneen hidhaa, saamichi qabeenyaa fi biyyaa arihatamuun lammiilee Oromoo irra gahe kan laayyootti himamee dhumu miti

Kun hundumtuu tahee, guyyaa har’aa (Waxabajjii 30, 2018) Manni Marii Ministeerotaa Itoophiyaa moggaasa shoororkeessummaa kan duraanuu dabaan Adda Bilisummaa Oromoo irratti mootummaa Itoophiyaatiin maxxanfame sana haquuf murtii irra gahuun isaa adeemsa gara furmaataatti geessuuf wanneen karaa saaquu danda’an keessaa tokko waan taheef akka oduu aagaa fi tarkaanfii jajjabeessaatti fudhanna.

Haa tahu malee furmaatni waaraan gufuu kaleessa beekaa hordan buqqisnee jirra jechuu qofaan hin argamu. Moggaasa shoororkeessummaa dabaan ABO fi qabsaawota birootti maxxanfame kanaan wal qabatee lammiileen miidhaa ulfaataa adda addaaf saaxilaman hundi hirpha (compensation) isaaniif malu argachuu qaban. Kun waan irra tarkaanfachuun danda’amu miti. Hidhaan, ajjeechaan, duulli waraanaa fi kan biroo bifa adda addaan qabsaawotaa fi caasaa isaanii irratti geggeeffamaa jiru guutummaatti dhaabbachuu qaba. Ummatni keenyas kun hundi raaw’atamuu isaa dammaqiinsa cimaadhaan hordofuu fi akka raaw’atamuufis dhiibbaa feesisu hundaa gochuu qaba.
Injifannoo Ummata Oromoof !

Via Aboubaker Ali