MNO, malee moottuummaan naannoo hundaatuu, laftii kun kiyyaa

MNO, malee moottuummaan naannoo hundaatuu, laftii kun kiyyaa jechuun saba ofiitiif hojjataa jiru.

Xalayaa #oduu_Gammadchiisaa jechuudhaan Jeneraal Asaamminew Tsiggeerraa ummata amaaraaf barreeffamee gara afaan oromootti hiikameedha.

Dubbisaa walii daddabarsaa oromoonis waan qabuun akka qophaahu waliif dhaamaa

Naannoo amaaraatti yeroo adda addaatti qawwee ummata (hawaasarra) kan sassaabaman kanneen eeyyama seeraa hin qaban jedhamanii meeshaalee waraanaa gara abbaatti akka deebihan guyyaa har’aa Jeneraal Asaaminew Tsiggee kan murteessan tahuu yeroo gara garaatti meeshaa waraanaa eeyyama hin qabne qabatchuu keessaniin kan isin duraa warasame jiraattoitni qaama hawaasaa kamiyyuu waraqaa eenyummaa ganda keessanii qabatchuu qofaan qawwee keessan deebifachuu akka dandeessan isin beeksisuu feena.

Kanaanillee na gargaara kan jedhe jeneraalli kun. Qonnaan bultootni naannoolee keessanirraa meeshaan kan irraa fudhatame gaafatchuu fi hidhannoo isaanii qabachuu akka dandahan beeksisaa jechuun dhaammateera.

Oduu kana hawaasa amaaraa maraan naaf gahaa jedheera

Injifannoon ummata amaaraaf jedhee ergaa isaa guduunfeera

ሰበር ዜና
#ሰበር_አስደሳች__ዜና_ከጀነራል_አሳምነው
በአማራ ክልል በተለያየ ጊዜ ከሲቢል ህብረተሰቡ የተሰበሰቡ ህጋዊ ፍቃድ የላቸውም የተባሉ የጦር መሳሪያወች ወደ ባለቤቱ እንዲመለሱ ዛሬ #ጀነራል__አሳምነው_ፅጌ የወሰኑ በመሆኑ በተለያየ ጊዜ ፍቃድ ሳይኖራችሁ መሳሪያ በመያዛችሁ የተወረሰባችሁ ማንኛውም የህብረሰብ ክፍል ነዋሪወች የቀበሌ መታወቂያችሁን በመያዝ ብቻ መሳሪያችሁን ማስመለስ እንደምትችሉ ለማሳወቅ እንወዳለን።
ይህን እንኳን ተባበሩኝ በየአካባቢያችሁ መሳሪያቸውን የተቀሙ ገበሬዎች መጠየቅ እና ትጥቃቸውን መያዝ እንደሚችሉ አሳውቆቸው
ዜናውን ለሁሉም የአማራ ህዝቦች እንዲዳርሱልኝ በሽር አድርጉት
ድል ለአማራ ህዝብ

Adem Misoma

Oromia zone has agreed with EDF and Federal Police. They now can take over the security situation in the area. While it is easy and legitimate to ban ABN (Amhara party) from holding any public meeting in Kamise, it might be legally very volatile and probably impossible to completely ban Amhara Liyu Police from operating in the zone. To do that requires the complete separation of Oromia zone from Amhara region. I believe the zonal council should pass a resolution of the creation of Wallo-Oromia or north Oromia regional state either with or without referendum.

Biyya Oromiyaa


OMN: Sirna Kabaja Hundeeffama ODP Waggaa 29 ffaa fi Injifannoo Oromoo Waggaa 1ffaa ( Eebla 06, 2019)


#Poet #Leta #kenei #Agaa sirna kabaja Muudama MM #Ethiopia #Dr_Abiy_Ahmad irratti waan baayyee nama hawwatu fi gammachiisu dhaggeeffadhaa walaloo leenci walaleesse #unitedoromiaGareen finxaaleyyii Amaaraa “ABIN” jedhamu weerara hidhannoon deeggarame geggeessaa akka jiru ragaa hedduutu jira. Suuraan kanaa gaditti argamus ragaa tokko.

Mootummaan Itoophiyaa finxaaleyyii kana maaliif callisee akka ilaalu naaf gaaffiidha. Mootummaan kun sababa ABO deeggartu jedhuun ilmaan Oromoo hidhannoo maleeyyii kaampii waraanaatti guuree gidiraa agarsiisa. Finxaaleyyii Amaaraa kallattii hundaan weerara irratti bobba’an garuu callisee ilaala. Tarii akkuma shakkamu garee finxaaleyyii Amaaraa kana mootummaa Itoophiyaatu ijaaree bobbaase ta’innaa?


Oromticha Walloo
Oromtittii Walloo
Hundeen bareentummaa
Dhiigaaf lafeen kiyyaa
Oromoo Sabni koo
Gaaddisa Abbaa gadaa
Tokkummaa Oromoo (2)

Jaarraa dhibba hedduu
Gabrummaan dhiitamnee
Qabsoo Oromootiin
Sabaan wal-qunnamnee
Oromummaan dhiigaa
Kudhaama godhannee
Amaanaa gootootaa
Saba keenyaan geenyee (2)

Gaaffiin Saba Oromoo
Kan Oromoo hundaa
Waliin kan gabroomnee
Waliin bilisoomnaa
Kana waadaan keenyaa
Kaayyoon keenya hundaa (2)

Saba koo Oromoo
Saba kabajamaa
Mee Sagalee te’aa
Oromoo kaabaadhaaf
Kana sin gaafannaa
Dirqama Seenaadhaa (2)

Bilisummaaf jecha
Goota baay’ee dhabnee
Saba Oromoof jecha
Wareega kafallee
Goota kaayyoof kufan
Akkan irraanfannee
Galmee Seenaa laalaa
Jaallan biyyaaf dhabnee (2)

Qaarriffaa diinaadhaa
Walakkaadha teenyee
Roorroo bifa kamuu
Gootummaan qolannee
Waardiyaa Saba keenyaa
Riqicha itaanee (2)

Qabsoo Saba Oromoof
Waliin kufnee kaanee
Wal-qixxummaa Sabaaf
Aarsaa hedduu baafnee
Sagalee Ilmaan Walloo
Kan dubbatu dhabnee (2)

Saba koo Oromoo
Na dhageessuu maalloo
Sagalee nuuf te’aa
Jedha Oromoon walloo
Argachuudha qabnaa
Hiree Saba Oromoo
Goonfachuudha qabnaa
Abbaa biyyaa Oromoo (2)

Jaarraa dhibba afuriif
Diinaaf gadin jennee
Dirqama Sabummaa
Falmannee as geenyee
Seenaa Sobaan qabbuu
Qabna ragaa galmee (2)

Gabrummaa jibbinee
Bilisummaa jennee
Gootummaan lolannee
Kunoo har’a geenyee
Nutis qomoo Oromoo
Maaliif dagatamnee? (2)

Dhiigi dhiiga ofii
Eenyuun hin wallaaluu
Raayyaa fi Azaboo
Maaf tagattan garuu?
Eejjuus te’ee Baabboo
Hundee Oromtichaa
Yaa Saba Oromoo
Nu’is nu yaadadhaa (2)

Iluu fi Hebanoo
Qomoo Oromoo Walloo
Waayyuuf Warra qaalluu
Dhiiga kan kee Oromoo
Nuuf dirmadhaa jennee
Sabni Koo Oromoon (2)

Burqaa Sab-boontootaa
Baatee fi Kamisee
Goota Sanyii gootaa
Hortee Hasan Ammee
Warra morma diinaa
Harkaan qabee haamee (2)

Walloo biyya gootaa
Uuma dhalootaa
Daawitii Sabaadhaa
Utubaa tokkummaa
Nutis akka Sabaa
Bilisoomuu qabnaa (2)

Qomoo Oromoo Walloo
Hundee bareentummaa
Tokkummaan falmadhuu
Hiree isa dhumaa
Gaafadhu mirga kee
Gaaffii Oromummaa (2)

Dallaaha diinaadhaa
Cabsii keessaa bahii
Gaaffii bilisummaa
Qabsoon mirkaneessii
Oromoof Oromiyaa
Waliin walaboomii
Carraan inni dhumaa
Amma yeroon keetii (2)

Saba Oromoo Walloo
Dammaqi ol-ka’ii
Bulchiinsa habashaa
Qabsoon jalaa bahii
Sagaleen Sabaadhaa
Si hatamuuf barii
Dhaloota boodaadhaa
Amumma baarii (2)

Haqa qabna
Tokkummaan qabsoofna
Hin shakkinu
Ni bilisoomna !!

Girma Gutema