MJ: Dr Tolaa Bariisoon hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaati!

#Diddiimessuu

Qeerroo jabaan warra qubee qajeelchee hin katabne (keessattuu kanneen abbootii aangoo mootummaa ta’an) jala bu’ee hordofuudhaan barreeffama isaanii jalaa diddiimessu tokko, kana dagatee bira dabree jennaan anumti bakkasaa ufbuusee diddiimesseef gaa —maalan godha ree?

MJ: Dr Tolaa Bariisoon hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaati

Girma Gutema


Dachee Badhaadhaa Abush


Namiichii kun Dhaaba obboo leencoo lata hooganuu keessaa ODF ykn dhaaba Oromoo Diigaa Faacasa jechuu Dhaabatani Qabsoo oromoo irraa dulla truna namiichii Leencoo Baatii jedhamu kun Malif Akka qabsawootta oromoo irraati Motummaa dullchisaa jiru Ana hin gallu ” የሰዉ በልቶ አያድሩም ተኝቶ ” jedhanii funyaan si’urraan afaaniif dubbatten se’a malee, jaallattee as hintaane. Wolii dhoksina jennee garaatti qabannee obsinee teenyaan, waan sinbeekne sitti fakkaatee? Har’a miti, waggaa kudhan dura, arums ABO keessa jirtuu, biyyatti deebitee mootummaa Waa’yyaannee tti harka kennachuuf qophaahaa akka turte gaazeexessaa VOA, Addisuu Abbebe woliin iccitaan mari’achuu kee beekna. Addisuun jibba Oromoof qabu irraa ka’ee, “ABOn caccabeera” jedhee gammachuudhaan innimmoo worra isa fakkaatutti himee nutis dhagawuu dandeenye.
Leencoo Baatii eegasii hamii dhaan dhaaba addaan baasuu yaallaan ABO keessaa ari’amte. Kamaal Galchuu wojjin ijoolle dhaloota zoonii tokkoo ta’an shira gandumaatiin sossobdee nama 16 fudhattanii “jijjiirama” jettanii as baatan. Addisuunis VOA irratti gaaffii fi deebii siwoliin godhee siibeeksise. Xinnoo hinturree achiimmoo baatee ODF keessatti si’argine, atuu waggaa 1 hinguutin har’ammoo Bilxiginnaaf abukaatoo taate. Hinqaanfattuu? Calliftee garaa kee guutattee hinteessuu? Dhuguma Bilxiginnaan siin madaalama. Harcaatuu bakka-bakkaa ari’amte,(cust out) funaanee eessa yuu hingawuu, hindhama’in. ESAT/ vision Ethiopia n qophii qopheessan irratti “ ድንጋይ እየፈለጡ መንገድ የሚሠሩ ምርኮኞች ሻእቢያ ዘንድ እና ወያኔ እጅ ያሉ ተለቅመዉ ድርጅት ( ኦህዴድ) ተሠራ…” ያልከዉን ሁለት አመት ሳይሞላ የእነዚያ ምርኮኞች ምርኮኛ ሆንክ:: አሣፋሪ!! የአንተን ታሪክ በሰነድ በድምፅ ጭምር ፖስት አደርግልሃለሁ:: አርፈህ ሆድህን እየሞላህ ብትኖር ይሻልሃል :: ከአስቀመጡህ::

Adem Misoma


Ijoolleen Wallagga Lixaa Daa’imman Haadha malee hafan kana haala mijeessaa deeggaraa.

Ama Nuu


Oromiyaa keessatti barattoonni sadarkaa tokkoffaatis ta’ee kanneen sadarkaa lammaffaa barachaa jiran qubee Afaan Oromoo qajeelchanii hin barreessan, waan barreessan keessattis qubee caccabsu jedhamanii yoo komataman yeroo hedduu ni dhageenya. Komiin kun akka komiititti sirrii ta’uu danda’a. Haa ta’uutii garuu, dandeettiin barattootaa calaqqii barsiisotaafii hooggantoota isaanii ta’uunsaa dagatamuu hin qabu.

Hoogganaa waajjira barnoota Oromiyaa namni ta’uu danda’e tokko, qubee qajeelchee qubeesuu yoo kan hin beeku taate, kanarratti barattoota keenya komachuun hangam takka haqa qabeessa ta’uu danda’a laata?

#Oromia #QualityOfEducation


Gurbaan Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa keessaa badee Araat Kiiloo seene jedhan tokko Ashaagreedhaa edaa? #Abiy_Must_Go