Miseensota ABO Waajjira Muummee Gullalleetti argamu irraa warreen hidhaman muraasa suuraan isaanii warreen kana gadiiti.

Miseensota ABO Waajjira Muummee Gullalleetti argamu irraa warreen hidhaman muraasa suuraan isaanii warreen kana gadiiti.

Karoorri pp fi gantootaa namoota hojii dirqamaa qaban hidhanii fixanii HD ABO jaal Daawud qofaatti akka hafu kan karoorfatanidha. Yoo warra HD waliin hojjetan hiine qabsoon ABOn gaggeessu ni Dhaabbata jedhanii waan yaadaniif hidhaa hoggantoota ABO irratti xiyyeeffatan.
Akka karoora isaaniitti HDn qofaa isaa hin hojjetu isa waliin warra hojjetu dhabamsiisuu qabna jedhanii waggaa tokko dura karaalee caasaa isaanii mariiyachaa kan turan amma hojiitti Hiikaa jiru.
Kaayyoon ABO garuu dhalootaan galma gaha.