SBO: Adoolessa 29, 2018. Oduu, Gaaffii fi Deebii Miseensa GS-ABO fi Miseensa Koree WBO Zoonii Kibbaa

SBO: Adoolessa 29, 2018. Oduu, Gaaffii fi Deebii Miseensa GS-ABO fi Miseensa Koree WBO Zoonii Kibbaa Jaal Jaatanii Dhugaa Waliin Taasifame fi Ajjeechaa Aadde Biraanee Maammoo Irratti Raawwatame Balaaleffachuun Ibsa Paartii KFO Irraa Kenname

Xiinxala Obbo #Leta_Kenei_Aga finfinne taa’ee waa’ee hirmaannaa Oromoo DC xiinxaleef deebii Jaboo Oromia deebise isa armaan gadii kanadha.

Obbo Lataa Qana’ii Aaga,
Yaadakee siif ni kabajna. Garuu dogoggora bakkeerraa hubatte tokko sirreeffachuu qabda. Isaan keessas:
1. Naannoo Washington DC tti Oromoofi Habashaan takkaa waltajjii tokkorrattii hirmaatanii hin beekani. Lachanuu Community Mootummaa Wahington DC beekkamtii qaban qofaatti qabu. Kunimmoo akka ani yaadutti callisee waan diigamu miti.
2. Kan ofii qabatanii walga’icharratti hirmaachuuf Ilaalchi Dr Abiy Murteessadha. Akkuma mul’achaa jiru Dr. Abiy suutuma suutan maqaa Oromummaa irraanfachiisuu, qabsoo Oromoon gaggeessu xiqqeessuu, Hojjaa Mootota Habashoota duraani ol kaasanii mul’isuufi Ethipia durii deebifna jechaa jira. Kan habashoota onnachiisees kanuma. Oromoon garuu kana keessatti hirmaachuuf yoo xiqqaate 25% keessatti of arguu qaba. Hanga ani hubadhutti deemsa Dr. Abiy keessatti Oromoon harka 5% of argaa hin jiru. Kanaaf Oromoo nannaa DC komachuunkee hubannaa dhabuukee agarsiisa.
3. Oromoon waggaa 150 keessumaa immoo waggaa 50 darbe haala qindaa’een habashaa falamaa , dhalasaa wareegaa as ga’e.Dr. Abiy kana waan hubate natti him fakkaatu. Kanaaf Oromoon kana amansiisuuf jecha habashaa waliin katee hin afarsu.
4. Dhimma ABO Ilaalchisee
kan dide Lammaa Magarsaa akka ta’e , dhimma kanaan Dr. Abiy waliin akka wal dhaban , wal ga’ii waamameeyyuu aariidhaan hirmaachuu akka dide sirriitti dhagahameera. ABOn akka galu kan hin barbaanne Obbo Lammaa Akka Ta’e hubadhu. Maaliif kan jedhu yoo dandeesse isuma gaafadhu

5. Oromoon habeshaa waliin. yoo madaalte waan wal hin agarre madaalaa jirta . Oromoon akkatti nama dubbisu, dubbatu safuusaa akkasumatti aadaafi duudhaan adda. Oromoon of mumul’isuuf hin hojettu.
Oromoon sobaan bira hin faakkaatu. Sobaanis mirgasaa dabarsee waan laatu him fakkaatu.
Formaata:
1. Oromoon qabsoosaa kan keessa deebii hin qabne qabsaa’uu
2. Gaaffisaa tokko lamaan gaafachuu
3 . “Medemer” keessan kana cinatti dhiisee qabsoo isa ka’eef galmaan ga’uu
4. Tokkummaa habashaa kamiyyuu seeraafi duudhaa Oromoo kan gidduu gala godhateen ta’uu mala.
5. Dr. Abiy yoo dandeesaaan qabsoo tayitaatti isa fide Maal akka ta’e irra deebi’ee akka xiinxalu yadachiisuusdha.

Kanaaf Oromoon Washington DC waan gaarii akka hojettan beekuu qabdaan


Guyyaa Borii Arguun Hawwe
=======================
Guyyaan borii maalif natti dheeratte maaloo?Minesotaatti Jawarii fi Lammaan,Jawaarii fi Dr.Abiy yeroo mormatti wal marmanii diina garaa gubanu arguun hawwe.Maaloo remoten guyyaa borii asi naa butaa.Abbaay Tsahaayyee giffiitiidhaan akka ofbaafatee nun baddalle naasuudhaan


ይሄ ምን የሚሉት እንግዲህ ተመልከት ጎበዝ

#Ethiopia : ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬም በነብሰ በላ ወታደሮች ሰው ይገደላል:: ይህ ዛሬ በመስቀል አደባባይ የተከሰተ የቪዲዮ ምስል ነው:: ኮሚሽነር ዘይኑ ይህ እዚህ ፊዲዮ ላይ ወደታች ዝቅ አርገህ እነዚህ ላይ ተኩስ የሚለውን የፌደራል ፖሊስ አዣዥ ለህግ ያቅርቡልን:: የፖሊሱን ማንነት ከተመደበበት የቦታ አቅጣጫና በሚናገረው ድምፁ ማወቅ መለየት ይቻላል


ክቡር አቶ በቀለ ገርባ የሰማይ የምድር ፈጣሪ የሆነውንና ከለዘላለም የነበረውን አሁንም ያለውን ለወደፊትም የሚኖረውን አምላካችንን እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ እናም ስለ ምድራችን ኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት በጸሎት ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሲለምኑ የሚያሳይ አጭር ቪዲዮ :: እግዚአብሔርን የሚያውቁና የሚፈሩ ሁሉ ምድራችንን ቢያስተዳድሩ ለሁላችንም ይበጁናልና እንጸልይላቸው ::


ESAT live from Los Angeles awaiting for PM Dr Abiy Ahmed arrival