“Hatatama” Qeerroo News: Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu

“Hatatama” Qeerroo News: Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa!

Hubachiisa Gabaaba

Sochii Warraaqsa FXG Duula Gabaa Lagachuufi Hojii Dhaabuun Kabajamuu Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaafi Bilisummaa Uummata Oromoo Kabachiisuuf Sochii Warraaqsaa Itti fufaa jiru Ilaalchisuun Dabarfame .
Sochiin Warraaqsa Biyyooleessaa Oromiyaa FXG akka guutummaa Oromiyaatti kan itti fufu ta’uu yaadachiisuun/hubachiisuun qabxiilee armaan gadii irratti xiyyeeffannoo adda gochuun barbaachisaa ta’uu hubachiifna!! Magaalaan Finfinnee Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG amma itti adeema jirru duula Gabaa lagachuu, uggura Geejjibaa kaa’uufi Hojii dhaabuu qabdi.

Haaluma kanaan sochiin daldalaafi geejjiibaa gara gidduugaleessaa biyyaatti Magaalaa Guddoo Oromiya Finfinneetti godhamu kallattii arfaniin iyyuu akka gara magaalaa Finfinneetti hin seenamne bakka jirru hundaa dura haa dhaabbatnu!! uummatni Oromoo ofii dhama’ee abbootii irreefi maxxantoota mootummaa abbaa irree teessoon isaanii Magaalaa Finfinnee keessa ta’ee sooruun of irratti goobsaa akka jiru hubachuun Sochii warraaqsaa bifa kamiin iyyuu gaggeeffamu irraa jiraattootni Magaalaa Finfinneefi naannoo ishee qooda akka fudhatan hubachiifna!! Uummatni Oromoo Qabeenyaa isaa kanneen armaan gadiitti tarreeffaman Finfinneefi gabaa biyyatti hundarraa kutuun Warraaqsii FXG duula gabaa lagachuufi hojii dhaabuun kabajamuu bilisummaa uummata keenyaafi walabummaa biyya keenyaaf bakka jirruu haa falmannu!!

  • Midhaan Nyaataa(Xaafii,Qamadii, Garbuu, Boqqoolloo, Mishingaa,
  • Midhaan Zayitaa(Nuugii,Talbaa,Saliixiifi kkf)
  •  Midhaan Dheedhii( Atara,Baaqelaa, Shunburaa, Misiraafi kkf)
  • Buna , Caatii (Jimaa),
  •  Beeyladoota (Loon, Sagoota qalmaaf, Reetii, Hoolaa, Lukkuufi kkf)fi
  • Bu’aawwaan Beeyladoota irraa argaman kanneen akka (dhadhaa, Hanqaaquu, Aanaan, Baaduu, fi Gogaa) Oromiyaa irraa kallattii hundaan iyyuu akka Magaalaa Finfinneetti hin geesineefi hin seensifnee gadi jabeessuun uummata Oromoo hundaafi addatti immoo qonnaan bultoota Oromoo hundaaf dhaamsa keenya dhabarsina.
  • Daldaltootni Sochii daldalaa akka dhaabdan, yeroof qabeenyaa keessaan sochii daldalaaf bakkaa bakkaatti akka hin sochoofne dhaamsa dabarsina.
  • Hojjettootni mootummaa kallattiifi karaa al kallattiin hojii dhaabdanii uummata keessan mirga namummaafi mirga dimokiraasii mulqamee hiraarfamaa jiruu cina akka dhaabbattan waamicha goona.
  • Sochiin Geejjibaa Kallattii Arfaniin iyyuu Magaalaa Finfinneetti kan seenuufi bahuu dhaabbachuu qaba, Konkolaataan Fi’isaafi tajaajila daldalaaf kallattii hundaan iyyuu magaalaa Finfinneetti deddeebitaan sochii dhaabuun Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG, duula gabaa lagachuu irraa qooda akka fudhattan dhaamsa keenya dabarsina.

Injifannoon Uummata Oromoof!!

Hoogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo!!

Via: Biqilaa Biyyaa


Kun fxg qeerroon bilisumaa oromoo direedawaatti gurraandhalaa 8/2/ 2018 dho’ee ololtuu ergamtootaa wayyaanee OPDOn ossoo sobdee xebeenaa ishii xebeenaa jirtuu Ibsaa ejjennoo ishittif gurraa ossoo in keenin sobni ishii eraatti wan baraamef qeerroo bilisumaa oromoo diree iraa ittii mudaa jiraa kunoo!!