Marii Jaal MARROO (Ajajaa WBO Konyaa Lixaa) waliin, dhimmoota yeroo’rratti taasifne | RSWO – Bitootessa 5, 2020

Marii Jaal MARROO (Ajajaa WBO Konyaa Lixaa) waliin, dhimmoota yeroo’rratti taasifne | RSWO – Bitootessa 5, 2020


#Jawar_Mohammed ,kana booda nutti hingororiin !!
Jawar, ati aka mammaaka Saree sana taate.Barakaan,qabsoo amata 60 oromoon itti xaaree gubatee dhumee cacabee diina mohatee diina arkaa fudhate Diina keenya (TPLF )mancaasee Maqaleeti dhidhimsee booda ati “Lammaa , Abiyi Team … malee hinta’u ” jettee machooftee marqantee maraattee OPDO dullattii jala michitee , WBO fii ABO xinneessitee yakkitee dhiibdee salphistee , qerroo burjaajessite micciirte Lammaa jala galchitee nuun nuqanessite oromoo harka duwwatti hanbistee sabaa fii lammii , Dhabbolee siyaasa oromoo illee addaan nuqoqodde Abiy fii Lammaa jala kaattee ” naqabaa nangagabaa ” jettee beekaa of gootee hayyoota ABO tuffatee OPDO dullattiif “life savior ” taate.

Jawar , atiif Leencoo inni dullachi bara 1991 fii Lencoo isheen barana (Lencoo baatii), han isin sadeen nugootan, Seexannuu nuhingoone. Jawar nuhingaabitu ati. Barakaan, “bilisumaan yookiin qabsoon qawwee dhan hinjiruu, hingegeefamu hindhufu , computer fii እስክሪፕቶ “malee hinta’u jette.
Barana immoo “filannoo ” jettee maraatee Baqqalaa fii Pr.Mararaa marachite .
Dhumarratii kuno atis, dhaabni keetis ,OMNs, ONNns , ABOns WBOnis Qeerroons oromoo hundi rakkoo kana dura argeee dhagahee hinbeekne jala seenee garbummaan cimaan mata nuyaabbate. kuno hayyonni fii qeerroon oromoo hundi dhumaa, kabajaa fi mirga namummaa dhabanii kan bara kaanii caala harra kunoo akka harreeti reebamaa gubachaa salphachaa mancahaa jira ilmmi namaa .
Ati garu Jawar,ammas “filannoo .. jeettee Lammaan kan keenya …. jettee diina nurratii faarsaa du’a ( hidhamtee reebamuu ) kee eeggachaa jirta.

Ammaan booda kan mul’chaa jiru kanadha. Kanaafuu,Jawar,ati janjoftu, kijibdu joortee saba joorsitee burjajessitu.Jawar,ani sirraa bahe. Rakkoo muddaan kan biyyattii keessa jiru baayyee heddudha, ati garuu kan xibaartu wayee filanno fi aangoo ti. Stop there. Dhaabi kijiba kee.Filannoon hinjiru !
Filannodha asiti koloneel Abiy lafarraa nuballeessa jira. atiif jarreen hayyoonni oromoo wayee filannoo xibaartan hundi keessan kuno OPDOn isin balleessite saba oromoo abbaa dhabsiistee fixaa,dararaa ukkaamsaa balleessaa gubaa jirti.

osoo kana argaa jirtuu ati maalif filannoo… jettee nutti gorortaa ?
isin warri hayyuu fii dhaabbolee siyaasaa oromoo gegeessa jirtaniifi Wadalli Harree tokko.akkuma Wadalli Harree niitii isaa irraa Waraabessa dhoorkuu hindandeenye isinis akka Saba oromoo irraa OPDO dullattii dhorkuu hindandeenye arginee jirra. Isin hayyonni oromoo hamma Wadala Harreeti san ta’uu keessan beeknee hubannee jirra. Jawar,siin dabalate hayyoonni keenya nuun bilisa baasuu dhiisii . Sirumaayyuu isin ofii keessanu hintaatani.
“የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም ” akkuma jedhame , hayyoonni oromoo “Hyyaa” dha .Bilisummaan humnnan malee,walabumman lolan malee akka isin amma godhaa jirtan kana ololaa fii kadhaa dhaan hinargamu.kuni gonkuma!

kanaafu,Jawar,qabsoo keenya bakkee barakaan nugachisiistee,bakkee nuharkaa buttee OPDO nafxanyaa harka buufte sanarraatti deebinee tokko jennee jalqabnee lolaan itti fufnee Finfinnee qofa keessatti fii naannoo isheetti marsinee, Finfinneeti duullee Ibisaa, Bishaan, Bilbilaa fii Networkii ,Daandii Finfinnee seentee baatu, tajajila Finfinee seenufii gadi bahu hunda irraa kunnee itti dhumnee “NGO, Embaassy , Waajiroota Africaa fii kan Awuroopa,Kan Amerika , kan warra Arabaa fii jarreen biyya adda addaa finfinee keessa jiraatan irratti sodaa fii mudda uumnee eenyummaa keenya OPDO , Nafxanyaa fii Adunyaa kanarratti argisiisnee eenyummaa keenya mul’siinu malee kabajaa fii bilisummaa walabummaan olola atiif Pr Mararaan oliif gadi ooftan kanaan kana qofaan gonkuma mirgi oromo hinargamu
beekkadhu
hubadhu.
yaa saba oromoo, isinlee kana beeka, hubadhaa , hatatamaan murtii godhadhaa too tarkanfii yaa fudhannu.kuni yoo ta’uu baate garbumaa fii salphinni badii qaanii cimaan nudhuunfachuuf as nutti deemaa jira.
kana beekadhaa yaa lammii kiyya !!

Chali Ensermu Beyene