Marii ilma Karrayyuu, Robaa Bulgaa Jiloo Wajjin,- VOA Afaan Oromoo

Seenaa isaatii qabee amma hojiwwaan hawaasa keessatti hojjatee, waayee waan qaban jabeeffachuu, waayee jijjirama qilleensaa fi fala isas irratti dubbanne, daawwadhaa.