Marii Haala Yeroo Irratti Professor Isqeel Gabbisaa fi Dr. Ittaanaa Habtee waliin Oromoo

OMN: Marii Haala Yeroo Irratti Professor Isqeel Gabbisaa fi Dr. Ittaanaa Habtee waliin Oromoo Diaspora(Onk 27,2019)


OBN Onk.15,2012-Ibsa Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad haala yeroo irratti kennan.

Kabajamtoota Ummattoota biyya koo,
Hunda dura taatee walitti bu’iinsaa tibbana mudateen lubbuun lammiilee darbeefi qabeenyi manca’e baayyee kan na gaddisiise ta’uu ibsuun barbaada.

Itiyoophiyaanonni qormaata nu mudate wal tumsinee tokkummaan yoo hin dhaabbanne daandiin keenya hangam rakkisaa fi sodaachisaa ta’uu akka maluuf agarsiiftuudha.

Rakkinichas, rakkoo sabaafi amantii gochuuf yaalameera.

Kanarraa ka’uun lammiileen keenya haala suukaneessaadhaan aarsaa ta’aniiru.
Manneen sagadaa gubataniiru. Dhaabbileen daldalaa fi manneen jireenyaas manca’aniiru. Namoonni mana isaaniirraa buqqa’anis iddoo adda addaa qubataniiru.

Lammiileen karaa ittiin darban dhabanis magaalota keessa turaniiru. Kana ijaan arguu mitii gochi dhagahuufuu nama jibbisiisu firoota keenyarratti raawwatameera.

Taatee Onnee nama cabsu Kanaan ,gaddinus ,Itiyoophiyaannoonni har’as Ummataa guddaa ,hubataa fi dubbii madaalee Ilaaluu kan dandeenyu tahuu hubanneera.

Manni Amaantaa Kirsitaanaa akka hin gubbanne Musilamoota dhorkan ,Masgidinni akka hin gubbannee ,Kirstaanoota dahoo tahan qabana.

Lammiilee Saba biroof jecha aarsaa Kaffalaan qabana.Halkaanii guyyaa osoo hin Jedhiin nagaafi tasgabbiif Jarsoota dadhabaan qabana.
Qabeenyi kanneen Jala gubbateef ,dahoo Kan tahan ,daandii Kan Itti cuufateef iddoo bultii Kan qopheessan lammiilee akkasii hedduu qabana.

Kaayyoo qormaatichaan abdii Kunnee ,daandii keenyaa addaan kan Kunnu akka hin taane beeknee waan har’a taheen osoo hin rifaatiin ,boruu ilaaluu lammiilee danda’aan qabana.

Seeraa fii Xin -Samuudhaaf Kan dhaabbatan raayyaa Ittisaa fi Poolisii cimaa qabana.

Kun hundi maaliif akka tahe ni beekna. Qormaanni Kana ooliis osoo nu mudaatee deemsa eegalee addaan hin Kunnu.

Araamaa buqqifne ,qamaddii kunuunsaa deemana malee ,araamichaaf jenne qamaddichaa hin dhifnu .

Imala Keenyarratti rakkoowwan mudatan maqsaa deemna malee bitaa fi mirgaatti hin jennu.

Olantummaa seera mirkanneessuu fi qaama balleessaa raawwate adabbii barbachiisaa akka argataniif osoo oli gadi hin jenne ni hojjanna.

Taatee gaddisiisaa raawwateen namoota midhaman akka dandamaataniif, namoonni qabeenya fi qe`ee isaanii irraa buqqa`an akka deebi`aniif namoonni qabeenyi isaanii jala bades akka bayyanataniif ummata waliin ta`un kuttannoon ni hojjanna.

Kana galmaan gahuuf dhaabbileen amnataa ,dhaabbileen sivilii fi ummanni biyyattii hundi nu cinaa akka dhaabbataniif waamiicha keenya dabarsina.

Rakkoon kana caalu akka hin mudanneef Motummaa fi Ummanni wantoota isaanii irraa eeggamu raawwachuu qabu. Mootummaan wanta mootummaa irraa eeggamu hunda ni rawwata.

Ummannis osoo gargar wal hin qoonne , ajandaa balleesitootaaf osoo hin saxilamiin tokko kan biroof dawoo ta`uun, yakkamtoota seeraatti dhiyeessuun,qaamolee miidhaman gargaaruun aantummaa isaa mirkanneessuu qabu.

Itoophiyaan carraaqqii ijoollee isheen kabajamitee fi badhaatee yeroo hundaaf yaa jiraattu.

Waaqni Itoophiyaa fi ummata ishee yaa eebbisu.

Onkolooleessa 15 bara 2012 Finfinnee.

OBN Afaan Oromoo

የተከበራችሁ የሀገሬ ሕዝቦች!
ሰሞኑን በተከሠተው እጅግ አሳዛኝ ግጭት በዜጎቻችንና በንብረታቸው ላይ በደረሰው ሁሉ ማዘኔን አስቀድሜ ለመግለጥ እወዳለሁ፡፡
ያጋጠመን ፈተና ኢትዮጵያውያን ካልተባበርንና አንድ ሆነን ካልቆምን መንገዳችን ምን ያህል አስቸጋሪና አስፈሪ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ነው፡፡ ችግሩ የብሔርና የሃይማኖት መልክ እንዲኖረው ለማድረግ ተሞክሯል፡፡ በዚህም የተነሣ ወገኖቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ መሥዋዕት ሆነዋል፡፡
የጸሎት ቤቶች ተቃጥለዋል፡፡ የንግድ ድርጅቶችና የመኖሪያ ቤቶች ወድመዋል፡፡ የተፈናቀሉ ወገኖች በተለያዩ ቦታዎች ተጠልለዋል፡፡ መተላለፊያ ያጡ ዜጎችም በየከተሞቹ ከርመዋል፡፡ እንኳንስ ለማየት ለመስማት የሚዘገንን እኩይ ተግባር በወገናችን ላይ ተፈጽሟል፡፡
በልብ ሰባሪው ክሥተት ብናዝንም ኢትዮጵያውያን ዛሬም ታላቅ ሕዝቦች፣ አስተዋዮችና አመዛዛኞች መሆናቸውንም አይተናል፡፡ ቤተ ክርስቲያን እንዳይቃጠል የሚከላከሉ ሙስሊሞች፣ መስጊድ እንዳይቃጠል ዘብ የሚቆሙ ክርስቲያኖች አሉን፡፡ ከእነርሱ ብሔር ውጭ ለሆነው ወገናቸው ሲሉ መሥዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያን አሉን፡፡ ሰላምና ደኅንነትን ለማውረድ ሌት ተቀን የሚደክሙ ሽማግሌዎች አሉን፡፡ ቤት ንብረታቸውን ላጡ መጠለያ የሚሆኑ፣ መንገድ ለተዘጋባቸው ማደሪያ የሚያዘጋጁ ብዙ ወገኖች አሉን፡፡ የፈተናው ዓላማ ተስፋ እንድንቆርጥና መንገዳችንን እንድንቀይር መሆኑን ተረድተው፣ ዛሬ በሆነው ነገር ሳይደናገጡ፣ ነገን አሻግረው የሚመለከቱ ዜጎች አሉን፡፡ ለሕግና ለኅሊና የሚቆሙ የመከላከያና የፖሊስ አባላት አሉን፡፡

ይህ ሁሉ ለምን እንደመጣብን እናውቃለን፡፡ ከዚህ የበለጠ ፈተና ቢያጋጥመንም እንኳን የጀመርነውን ጉዞ አናቋርጥም፡፡ አረሙን እየነቀልን፤ ስንዴውን እየተከባከብን እንሄዳለን እንጂ ለአረሙ ስንል ስንዴውን አንተወውም፡፡ በመንገዳችን የሚያጋጥመንን ዕንቅፋት እያነሣን መንገዳችንን እንቀጥላለን እንጂ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወለም ዘለም አንልም፡፡ ፈታኞቻችን ያልተገነዘቡት ነገር ቢኖር የተከፈለውን መሥዋዕትነት ሁሉ ከፍለን የኢትዮጵያና የሕዝቦቿን ብልጽግና የምናረጋግጥ መሆናችንን ነው፡፡
የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥና አጥፊዎች በሕግ ፊት ቀርበው ተገቢው ሁሉ እንዲያገኙ ያለማወላወል እንሠራለን፡፡ በተፈጠረው አሳዛኝ ክሥተት የተጎዱት እንዲያገግሙ፤ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት እንዲመለሱ፣ ንብረታቸው የጠፋባቸው እንደገና እንዲቋቋሙ ከሕዝባችን ጋር ሆነን በጽናት እንሠራለን፡፡ ይህንን ለማሳካትም የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማኅበራትና መላው ሕዝብ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን፡፡
እርስ በርሳችን ከተከፋፈልንና ከተጋጨን አሸናፊዎቹ ሌሎች ናቸው፡፡ ማናችንም አናሸንፍም፡፡ ጠላቶቻችን ምን እንድንሆን እንደሚፈልጉ በጥቂቱ አይተነዋል፡፡

ከዚህ የከፋ እንዳይገጥመን መንግሥትና ሕዝብ የሚጠበቅባቸውን ማድረግ አለባቸው፡፡ መንግሥት ከመንግሥት የሚጠበቀውን ሁሉ ያደርጋል፡፡ ሕዝቡም ባለመለያየት፣ ለአጥፊዎች አጀንዳ ባለመመቻቸት፣ አንዱ ለሌላው ጋሻና መከታ በመሆን፤ ወንጀለኞችን አሳልፎ ለሕግ በመስጠት፣ የተጎዱ ወገኖቹን በመርዳት ታላቅነቱን ሊያስመሰክር ይገባል፡፡

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ፣ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር!
ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ!
ጥቅምት 15 ቀን 2012 ዓ.ም


#Walisoo: “Wal Yaadachiisuuf!

Taye Dendea Aredo Bara Darbe Baatii gara dhumaa Walitti bu’insi Saba #Amaaraa fi #Oromoo gidduutti yeroo ta’u Haala sana tasgabbeessuuf Magaalaa Walisoo Mooraa Ambo University Woliso Campus SDA dhufee Barattoota Mooraatti walitti qabee ture! Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii keesatti walitti qabee

“As keessaa kan sin jeeqaa jiru Ijoollee Shaneen Ijaartedha kanaaf Ijoollee Shanee Irratti Tarkaanfii fudhachuu qabdu” jedhee. Dirqama Hoggansa Mooraa sanaatti kennee deeme! Yerooma sana Haggansi Moorichaa fi Obbo Toleeraa Hogganaan Poolisii Moorichaa Ijoollee Shanee jedhanii namoota shakkanii fi T-shirt Suura Jaal Marroo qabu uffachuu isaanii kan arganii beekan Ijoollee hidhuu eegalan!

Guyyaa Tokko Boodammoo Diiniin Ambo University Dr #Taaddaseen dhufanii Barattoota walitti qabee haala jeequmsaa gaafate! Barattoonnis “Haalichi Sabaaf Saba gidduutti ta’uu fi ka’umsi dubbichaa warra Amaaraa ta’uu ibsuun”, “Barattoonni keenya hidhamaa jiru jeequmsi kan ta’e Sabaaf Saba gidduutti maaliif hidhamani”? jedhanii Dr Taaddasee gaafatani! “Hidhaan Ammayyuu itti fufa” jechuun deebise!
Sababa Shira Taayyee guyyaa sanaan Har’a Barattoonni Oromoo 16 Mooraa dhorkamanii Barnoota dhorkamanii kaan mana Hidhaa jiru!”

DHAGEESSANII??
Obbo Taayyee Daanda’aa Guyyoota Lamaan dabran Lubbuu nama 67 dabree’Warra 280 caalaa madaawaniifi Qabeenya Manca’eef itti Gaafatamaan #Jowwaar_Mohaammed ta’uu ibse.


~ አብንና ኢዜማ ንብረቱ ኦሮሞ የሆነ ግለሰብ ነው ብለው ስላመኑ ብቻ የእሳት እራት አደረጉበት እኔ ያልገባኝ ነገር እነሱን የሚረዱ በርካታ ባለሀብቶች እንዳሉ እየታወቀ ዝም እንደተባሉ አላወቁም ማለት ነው? ለነገሩ ሲስተማቲካሊ ኦሮሞ ባለሀብት እንዳይወጣ ሲደረግ ስለነበር ብዙ ስጋት የለም እዚህም ቤት ግን እሳት አለ!!!Ermyas ErmyasAgaaziin Qeerroo Oromoo Akka ishiin Itti Reebaa Jirtu Ilaali. Qeerroo Reebuun Haa Dhaabbatu.


ንብረትነቱ የአቶ ጋምሹ በየነ የሆነው ግምቱ ከ200 ሚልዬን በላይ የሚሆን የኮንስትራሽን ማሽኔሪዎች በአማራ ክልል መራቤቴ በእሳት መውደሙ ታውቋል። Via : Tamiru L Kitata