ONN : Marii Dr Mosisa Aga fi Dr Rundasa Eshete waliin haala yeroo ammaa, wayee ODF, OFC, ABO , Fi OPDP Ilaalchisee godhame.

ONN: Dr kedida Show: Marii Dr Mosisa Aga fi Dr Rundasa Eshete waliin haala yeroo ammaa, wayee ODF, OFC, ABO , Fi OPDP Ilaalchisee godhame.


Kunis deebii gaariidha. Labsiilee kana kaasuuf hojjatamaa jiraannaan waan nama abdachiisuudha. Ammoo yeroon cehuumsaa hedduu gabaabaadha. Yeroo cehuumsaa keessatti ji’a sagala dhiisii guyyaan sagaluu dheeraadha. Cehuumsi hedduun yeroo waggaa takkaa keessatti gofachiifama. Labsiilee kana kaasuufi kanneen birootin bakka buusuuf saffisaan hojjatamuu qaba ni danda’amas. Dhugaatti hojiin kun waan hunda caalaa dursi kennamuufi qaba.

Of the Transition to Come:
====================
After the cracks come liberalizing government. Then comes democratization of the system. Then comes transformation of polity (through multiple layers of institutional reforms to the fundamental structure of the state-society relations).

Tsegaye Ararssa


OMN:Caamsaa-20/2018

Labsiin Farra Shororkeessummaa akka ka’uu fi Seeronni walabummaa lammiilee mulqan akka jijjiiraman jiraattonni Magaalaa Dambidoolloo fi Naannooshee gaafatan.

Ministira Muummee Dr Abiy Ahimadii fi Pirezedaantii Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee, Qondaalonni Mootummaa fi qaamoleen garaa garaa, Gara Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Dambidoollootti imalaniiru.

Jilli kun “Ijaarsisaa marsaa duraa xumurameera” kan jedhame Yuniversitii Dambidoolloo eebbisuun, “Bakka Buutota Hawaasaa” waliin mari’achuunsaa beekameera.

Sirna Eebba Yuniversitii Dambidoolloo irratti argamuun haasaa kan taasisan Ministirri Muummee Dr Abiy Ahimad, Uummanni Naannichaa hayyoota biyyaafis ta’e addunyaaf bu’aa buusan horachuun fakkeenyummaan kan eeramu ta’uu ibsan.

“Iddoo Gootummaa, Eenyummaa, Afaanii fi Seenaan Oromoo itti dagaagee, Qabsoo finiinsuun injifannoof karra saaqedha” jechuunis dubbataniiru.

Uummata qabsaa’ee, Ijoolleesaa barsiifachuun injifannoo gonfachuuf danda’edha, Fakkeenyummaan kun fuulduraafis jabaatee itti fufuu qabaan dhaamsa Ministira Muummee ture.

Eebba Yuniversitii Dambidoollootiin booda “Bakka Buutota Hawaasaa” waliin mari’atameera.

Marii taasifame irrattis gaaffileen jajjaboon hawaasarraa dhaga’amuutu ibsame.

Gaaffii hawaasni naannoo Ministira Muummeef dhiyeesse keessaa, “Labsii fi seerri shororkeessummaa haa ka’u, haa jijjiiramu” kan jedhu isa tokko ture.

Ministirri Muummee Dr Abiy gaaffii hawaasaa kanaaf deebii kennaniin, “Seeras ta’e labsiin ka’uu qabu adeemsa keessa sirrata” jechuun isaanii ibsameera.

Haala qabatamaa naannichatti mul’atuun wal qabatee hawaasaaf haasaa kan taasisan Pirezedaantiin Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa,

“Oromoo inni tokko Kilaashii qabatee bosona dhaabbachaa, Oromoo inni kaan magaalaa keessa wajjira taa’aa, gaaffiin Oromoo galma ga’uu hindanda’u” jechuun isaanii ibsameera.

Isaan kana Walitti fiduun tokkummaa Uummatichaa jabeessuun yoo danda’ame, milkaa’ina argamsiisuun akka danda’amus eeraniiru.

Godina Qellem Wallaggaatti kan argamtu Aanaa Gidaamii fi Achuma Ollaa Aanaa Gidaamii kan jirtu Begii dabalatee, iddoowwan tokko tokkotti Loltootni Waraana Bilisummaa Oromoo Waraana Mootummaa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhataa jiraachuun dhiheenyuma ibsamaa ture.

Dubbiin Obbo Lammaa kunis isaan kana faana araara buusuuf yaadamee ta’uu mala jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan.

“ABO/WBOtiif afeerraa nagaan mari’atanii waliigaluu dhiyeessaa kan jiran fakkaata” jedhan Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Dr Nagarii Leencoo.

Xiinxalaan Siyaasaa fi Daayirekteerri OMN Obbo Jawaar Mohaammad gama isaatiin dhimmicha irratti yaada kenneen,

“Yaada eebbifamaadha. Garuu ammoo Labsiin Muddamaa osoo jiruu, Labsiin Farra shoorarkeessaa osoo jiruu akkamiin ta’a?” jechuun gaafata.

Labsiiwwan kunniin dursa haqamanii, Seerotaafi labsiiwwan Dimokraasiif, Nagaaf wabii ta’uu danda’aniin bakka buufamuu qabuunis yaaduma Jawaari.

(Yihun Ingidaa)