Maqoota Beekumsa Uumamaa fi Beekumsa Hawwaasummaa

Maqoota Beekumsa Uumamaa fi Beekumsa Hawwaasummaa

             (names of Natural Science and Social Science)

Afaan uummata tokkoo guddatee dagaaguudhaaf, jechoota duraan qabuun yoo fayyadame fi kan hin qabne immoo yoo uummate/tumate (coining) qofa.  Jechi tokko immoo yeroo uumamu, gocha ykn meeshaa uumameef sana calaqisuu qaba.  Afaanoti biyya lafaa irraa har’a ciccimoo ta’anii argamanis akkasumatti guddatanii dagaagan.

Maqoota Beekumsa Uumamaa fi Beekumsa Hawwaasummaa

             (names of Natural Science and Social Science)

1. Qorannoo qalbii  =  qorqalbii= psychology

    Qalbi qorataa/ttuu = qalqorataa/ttuu=psychologist

2. Qorannoo sanyii = qorsanyii =ethnology

    Sanyi qorataa/ttuu=sanyqorataa/ttuu=ethnologist

3. Qorannoo namaa =qornama=anthropology

    Nama qorataa/ttuu=namqorataa/ttuu=anthropologist

4. Qorannoo dhagaa fi dachee=qordhachee=geology

     Dhagaa fi dachee qorataa/ttuu=dhachqorataa/ttuu=geologist

5. Qorannoo durii= qorduri=archeology

    Dur qorataa/ttuu= durqorataa/ttuu=archeologist

6. Qorannoo urjii= qorurjii=astrology

    Urji qorataa/ttuu= urjqorataa/ttuu=astrologist

7. Qorannoo jiraa= qorjira=biology

    Jira qorataa/ttuu= jirqorataa/ttuu=biologist

8. Qorannoo ogummaa= qorgummaa= technology

    Ogumma qorataa/ttuu= ogqorataa/ttuu=technologist

9. Aangoo biiroo= aangbiiroo=bureaucracy

    Biiro aanga’aa/ftuu= biranga’aa/birangoftuu=bureaucrat

10. Aango ofummaa= aangofummaa=autocracy

      Of aanga’aa/ftuu= ofanga’aa/ofangoftuu=autocrat

11. Qorannoo afaanii = qorfaan = linguistics

      Afaan qorataa/ttuu=afqorataa/ttuu=linguist

12. Xinxala qooqaa = xinqooqa = phonetics

      Qooqa xinxalaa/tuu=qoqxinxalaa/tuu=phonetcian

13. Jecha haaraa uumuu=jera’uumuu= neulogism

       Jecha haaraa uumaa/ttuu=jera’uumaa/ttuu=neulogist

14. Barrefama sirrii = barsirrii = orthography

        Sirri barreesaa/tuu=sirbarreesaa/tuu= orthographer

15. Seera afaanii = seerfaan = grammar

      Afaan seeressaa/tuu=afseeressaa/tuu= grammarian

16. Qorannoo madda jechaa=qormacha= etymology

      Madda jechaa qorataa/ttuu=machqorataa/ttuu=etymologist

17. Seenaa = history

      Senqorataa/ttuu= historian

18. Barreesa dachee= bardachee= geography

      Dache barreesaa/tuu=dachbarreesaa/tuu=geographer

19. Qorannoo hawwaasaa=qorawwaasa= sociology

      Hawwaasa qorataa/ttuu=hawqorataa/ttuu= sociologist

20. Qorannoo summii= qorsummii = toxicology

      Summi qorataa/ttuu= sumqorataa/ttuu= toxicologist

21. Qorannoo amantii= qormantii = theology

      Amanti qorataa/ttuu= amqorataa/ttuu= theologian

22. Ogummaa barsiisaa= ogbarsiisa = pedagogy

      Ogumma barsiisaa/tuu= ogbarsiisaa/tuu= pedagogue

23. Qorannoo gogaa= qorgogaa = dermatology

      Goga qorataa/ttuu= gogqorataa/ttuu= dermatologist

24. Qorannoo naannoo= qornaannoo = ecology

      Naanno qorataa/ttuu= nanqorataa/ttuu= ecologist

25. Qorannoo biqilaa= qorbiqila = botany

      Biqila qorataa/ttuu= biqorataa/ttuu= botanist

26. Qorannoo firii = qorfirii = carpology

      Firi qorataa/ttuu= firqorataa/ttuu= carpologist

27. Qorannoo beekumsaa= qorkumsa = science

      Beekumsa qorataa/ttuu= bekqorataa/ttuu= scientist

28. Irriga = mathematics

      Irrigaa/duu =mathematician

      

        Beekaa

2 Comments

  1. Maqooti Beekumsa Uumamaa fi Beekumsa Hawwasummaa kun yaada nama tokkoo qofaan waan tumameef (coined ), hanqinni yoo irratti argame, namooti hanqina sana argan qajeelchuu/sirreesuu ni danda’u.

Comments are closed.